Ekranizacje

Wyciekła fabuła CAŁEGO siódmego sezonu Gry o tron!

Coś takie­go nie­mal się nie zda­rza – w sie­ci poja­wi­ło się stresz­cze­nie całe­go siód­me­go sezo­nu “Gry o tron”. To oczy­wi­ście nie­sa­mo­wi­ta grat­ka dla tych, któ­rzy śle­dzą każ­dą infor­ma­cję zwią­za­ną z fabu­łą i tra­ge­dia dla tych, któ­rzy uni­ka­ją spo­ile­rów oraz dla twór­ców serialu.

UWAGA! Ponie­waż poni­żej opu­bli­ku­je­my infor­ma­cje doty­czą­ce poszcze­gól­nych odcin­ków, pro­si­my o nie­roz­wi­ja­nie new­sa osób, któ­re wolą dowie­dzieć się wszyst­kie­go z ekranów.

Odci­nek I
Bia­li Wędrow­cy masze­ru­ją na połu­dnie w kie­run­ku Muru. Bran prze­kra­cza Mur i spo­ty­ka się z Eddem. (Choć Bran był w stu­dio wraz z inny­mi Star­ka­mi, to naj­wy­raź­niej w tym cza­sie krę­cił uję­cia w Czar­nym Zamku.)

Odci­nek II
Jon otrzy­mu­je kru­ka od Dany, wzy­wa ona wszyst­kich lor­dów Weste­ros. Jon i Davos decy­du­ją się odpo­wie­dzieć na wezwa­nie, ponie­waż potrze­bu­ją smo­cze­go szkła ze Smo­czej Ska­ły. Jon powie­rza San­sie dowo­dze­nie w Win­ter­fell. Jon pozo­sta­wia Ducha w Win­ter­fell, gdzie wil­kor zosta­je przez cały sezon.

Odci­nek III
Jon i Davos przy­by­wa­ją na Smo­czą Ska­łę. Tyrion spo­ty­ka się z nimi na pla­ży, a Doth­ra­ko­wie przej­mu­ją ich sta­tek. (Jon, Davos, Tyrion i Mis­san­dei byli widzia­ni w cza­sie zdjęć na Bil­bao – któ­re powszech­nie uwa­ża­ne jest za “ory­gi­nal­ną” Smo­czą Ska­łę.) Tyrion pro­wa­dzi Jona i Davo­sa do Dany, po dro­dze spo­ty­ka­jąc Mis­san­dei i Sza­re­go Roba­ka. W “sali tro­no­wej” znaj­du­je się wie­lu Doth­ra­ków. Dany spo­ty­ka się z Jonem i doma­ga się ugię­cia kolan, cze­go on odma­wia. Opo­wia­da o Bia­łych Wędrow­cach, w co Dany nie wie­rzy. Tyrion zapew­nia, że Jon nie jest sza­leń­cem. Davos pró­bu­je wspo­mnieć o zmar­twych­wsta­niu Jona, ale ten odsy­ła go. Dany czu­je do Jona sza­cu­nek, ale on jej nie wie­rzy do koń­ca. Bran przy­by­wa do Win­ter­fell, Meera wra­ca do domu.

Odci­nek IV
Arya przy­by­wa do Win­ter­fell. (Arya była widzia­na na pla­nie wraz z resz­tą Starków.)

Odci­nek V
Sam opusz­cza Sta­re Mia­sto i wraz z Gil­ly i małym Samem uda­je się do Win­ter­fell. Jorah spo­ty­ka się z Dany na Smo­czej Ska­le. Jon otrzy­mu­je kru­ka z infor­ma­cją, że Bran i Arya są w Win­ter­fell. Jaime, Bronn, Tyrion i Davos odby­wa­ją taj­ne spo­tka­nie – Tyrion nama­wia do pod­da­nia się Dany, Jaime igno­ru­je to. Nie wia­do­mo, czy dzie­je się to przed czy po zasadz­ce Dany na armię Lan­ni­ste­rów. Gen­dry prze­by­wa w Kró­lew­skiej Przy­sta­ni i wytwa­rza broń, zosta­je odna­le­zio­ny przez Davo­sa. (Tyrion i Davos byli zauwa­że­ni w cza­sie krę­ce­nia wspól­nych scen wraz z łodzią opusz­cza­ją­cą pla­żę. Kolej­na sce­na z udzia­łem łodzi zawie­ra­ła udział Tyrio­na, Davo­sa oraz Gendry’ego.)

Odci­nek VI
Eki­pa podró­żu­je wspól­nie do Wschod­niej Straż­ni­cy. Davos pozo­sta­je w tyle, resz­ta rusza na polo­wa­nie na nie­umar­łych. Jon pro­wa­dzi małą gru­pę (on, Ogar, Beric, Tho­ros, Tor­mund, Jorah i Gen­dry), by zła­pać nie­umar­łe­go. Zosta­ją zaata­ko­wa­ni przez armię Noc­ne­go Kró­la. Niedź­wiedź zabi­ja Tho­ro­sa (powol­na śmierć). (Powrót Tho­ro­sa został potwier­dzo­ny.) Zosta­ją oto­cze­ni na wyspie na zamar­z­nię­tym jezio­rze i pra­wie poko­na­ni, gdy poja­wia się Dany ze smo­ka­mi. Więk­szość dru­ży­ny odla­tu­je z nią do Wschod­niej Straż­ni­cy, ale Jon zosta­je z tyłu. Jon nie­mal ginie, ale Zimnoręki/Benjen przy­by­wa i odda­je mu swo­je­go konia oraz zosta­je kon­ty­nu­ować wal­kę. Jon pół­ży­wy obser­wu­je Ben­je­na wal­czą­ce­go z nie­umar­ły­mi. Vise­rion zosta­je zabi­ty i sta­je się ruma­kiem Noc­ne­go Kró­la. Jon oznaj­mia Dany, że zre­zy­gnu­je z tytu­łu Kró­la Pół­no­cy, jeśli ona i jej siły pomo­gą poko­nać Bia­łych Wędrow­ców. Ta sce­na jest prywatna.

Odci­nek VII
San­sa ska­zu­je Lit­tle­fin­ge­ra na śmierć, Arya wyko­nu­je wyrok. Cer­sei budzi się w zakrwa­wio­nym łożu, wyglą­da na to, że poro­ni­ła. Sam i Bran odkry­wa­ją pocho­dze­nie Jona. Jest on Tar­ga­ry­enem o imie­niu Aegon. Jon i Dany upra­wia­ją seks na stat­ku. Na koń­cu odcin­ku Mur upa­da – Noc­ny Król ata­ku­je go dzię­ki Vise­rio­no­wi, któ­ry zie­je nie­bie­skim płomieniem.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy