Ekranizacje Zapowiedzi

Powstanie film Pan Samochodzik i templariusze. Premiera na Netfliksie w 2023 roku

Dla wszyst­kich, któ­rzy z sen­ty­men­tem wspo­mi­na­ją Pana Samo­cho­dzi­ka – mamy świet­ną wia­do­mość. Kul­to­wa książ­ka „Pan Samo­cho­dzik i tem­pla­riu­sze” autor­stwa Zbi­gnie­wa Nie­nac­kie­go zosta­nie zekra­ni­zo­wa­na. Roz­po­czę­cie prac nad fil­mem zosta­ło potwier­dzo­ne przez plat­for­mę stre­amin­go­wą Net­flix – obec­nie pro­wa­dzo­ny jest casting dla dzie­ci, a pre­mie­ry może­my spo­dzie­wać się w 2023 roku.

Głów­nym boha­te­rem serii pió­ra Nie­nac­kie­go jest Tomasz, histo­ryk sztu­ki zatrud­nio­ny w Depar­ta­men­cie Ochro­ny Zabyt­ków Mini­ster­stwa Kul­tu­ry i Sztu­ki. Jego zada­niem jest tro­pie­nie wykro­czeń – kra­dzie­ży i prze­my­tu dzieł sztu­ki. Moż­na powie­dzieć, że tak napraw­dę jest detek­ty­wem o bar­dzo roz­le­głej wie­dzy z dzie­dzin takich jak histo­ria sztu­ki, arche­olo­gia czy żeglar­stwo. Swój pseu­do­nim zawdzię­cza nie­sa­mo­wi­te­mu pojaz­do­wi, któ­rym się poru­sza. Samo­chód otrzy­mał w spad­ku po wuju, któ­ry był wyna­laz­cą. Dla­te­go też maszy­na łączy w sobie dość nie­zwy­kłe cechy – zosta­ła zbu­do­wa­na z roz­bi­te­go Fer­ra­ri 410, a oprócz zawrot­nych pręd­ko­ści, potra­fi też m.in. pły­wać. W ofi­cjal­nym opi­sie udo­stęp­nio­nym przez Net­flik­sa, może­my przeczytać:

Zna­ny histo­ryk sztu­ki, łow­ca skar­bów oraz wła­ści­ciel nie­zwy­kłe­go samo­cho­du wpa­da na trop skar­bu tem­pla­riu­szy, któ­ry jest klu­czem do wiel­kiej mocy, mogą­cej zachwiać rów­no­wa­gą dobra i zła na świe­cie. Wspie­ra­ny przez zaprzy­jaź­nio­nych har­ce­rzy, Pan Samo­cho­dzik roz­po­czy­na wiel­ki wyścig z cza­sem i wro­gą orga­ni­za­cją, któ­re­go staw­ką jest dzie­dzic­two rycer­skich zakonów.

Za reży­se­rię fil­mu odpo­wia­da Anto­ni Nykow­ski, auto­rem sce­na­riu­sza jest nato­miast Bar­tosz Szty­bor. Pro­duk­cją wyko­naw­czą zaj­mie się Orphan Studio.

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy