Aktualności Ekranizacje Zapowiedzi

Już wkrótce ukaże się nowa powieść Stephenie Meyer o wampirach!

Ame­ry­kań­ska pisar­ka Ste­phe­nie Mey­er swo­ją debiu­tanc­ką powie­ścią, wyda­nym w 2005 Zmierz­chem, opo­wia­da­ją­cym histo­rię zaka­za­nej miło­ści mię­dzy wam­pi­rem a śmier­tel­ną dziew­czy­ną, zawo­jo­wa­ła świat, roz­po­czę­ła rów­nież nową modę na wyda­wa­nie para­nor­mal­nych roman­sów. Sztan­da­ro­wa saga autor­ki zamknę­ła się w czte­rech tomach i sprze­da­ła się w ponad stu milio­nach egzem­pla­rzy na całym świecie.

Docze­ka­ła się rów­nież serii kaso­wych fil­mów. Wkrót­ce, po dwu­na­stu latach od wyda­nia ostat­nie­go tomu, czy­tel­ni­cy będą mogli raz jesz­cze wejść do zna­ne­go im świa­ta. Oso­by, któ­re liczy­ły na dal­sze pery­pe­tie Edwar­da i Bel­li mogą poczuć się zawie­dzio­ne. Ste­phe­nie Mey­er w naj­now­szej powie­ści opo­wie bowiem jesz­cze raz tę samą histo­rię, tym razem jed­nak z wam­pi­rzej per­spek­ty­wy. Oczy­wi­ście pomysł fanom twór­czo­ści ame­ry­kań­skiej pisar­ki nie powi­nien być obcy. Pro­jekt był już w cał­kiem zaawan­so­wa­nym sta­nie w 2008 roku.

Wte­dy jed­nak doszło do wycie­ku nie­skoń­czo­ne­go manu­skryp­tu, po któ­rym to incy­den­cie roz­wście­czo­na i zawie­dzio­na ludz­ką znie­czu­li­cą autor­ka zaprze­sta­ła dal­szych prac, zarze­ka­jąc się, że nigdy wię­cej do tema­tu nie wróci.

Nie wszyst­kie decy­zje muszą być jed­nak osta­tecz­ne, nie­któ­re pomy­sły prę­dzej czy póź­niej same wręcz doma­ga­ją się zre­ali­zo­wa­nia. Nie ina­czej było w tym przy­pad­ku. 4 maja Ste­pha­nie Mey­er ogło­si­ła ofi­cjal­nie, że jej nowa powieść, zaty­tu­ło­wa­na Mid­ni­ght Sun, uka­że się w Sta­nach Zjed­no­czo­nych już 4 sierpnia.

W powie­ści przed­sta­wio­na zosta­nie w dużej mie­rze ta sama histo­ria miło­sna, ale czy­tel­ni­cy będą mogli tym razem zer­k­nąć na wszyst­ko ocza­mi Edwar­da Cul­le­na. Dzię­ki temu zabie­go­wi Mey­er przy­bli­ży fanom sagi Zmierz­chu pozo­sta­ją­ce dotych­czas w cie­niu moty­wa­cje wam­pi­ra. Ten prze­cież egzy­sto­wał na świe­cie wystar­cza­ją­co dłu­go, by doro­bić się wła­snej filo­zo­fii nie­ży­cia. I wła­śnie na zło­żo­no­ści myśli Edwar­da sku­pić ma się nowa opo­wieść. Wydaw­ca książ­ki mówi, że czy­tel­ni­cy będą mogli zro­zu­mieć, co pcha­ło Edwar­da do tej zaka­za­nej miło­ści, kie­dy był prze­cież świa­do­my, że im bli­żej Bel­li się znaj­du­je, na tym więk­sze nie­bez­pie­czeń­stwo ją naraża.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak


Rekla­ma

Molom.pl – jedy­ny w swo­im rodza­ju sklep gdzie zaku­pi­cie zakład­ki papie­ro­we, magne­tycz­ne, koszul­ki, tor­by oraz naj­waż­niej­sze skar­pet­ki czy­tel­ni­cze!  Ma dla Was pro­mo­cję na swo­je towa­ry. Kup 3 zakład­ki magne­tycz­ne zapłać mniej, kup książ­ki ponad 30% taniej, kup skar­pet­ki czy­tel­ni­cze w pakie­cie taniej. Zaj­rzyj­cie tutaj -> https://molom.pl/kategoria-produktu/nie-lam-sie/

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy