Sprawdzasz tag

zmierzch

Aktualności

Fani serii Zmierzch mogą doczekać się kolejnych powieści osadzonych w tym świecie

Dwa­na­ście lat temu Ste­phe­nie Mey­er mia­ła nie­mal­że goto­wą nową powieść opo­wia­da­ją­cą jesz­cze raz o burz­li­wym związ­ku Edwar­da z Bel­lą, tym razem jed­nak widzia­ną z męskiej per­spek­ty­wy. Wcze­sna wer­sja książ­ki wycie­kła do inter­ne­tu, wsku­tek cze­go autor­ka posta­no­wi­ła zaprze­stać prac i do tema­tu nie wra­cać. Kil­ka lat póź­niej stwier­dzi­ła dodat­ko­wo, że nie widzi żad­nych szans, żeby mia­ły się uka­zać jesz­cze jakie­kol­wiek książ­ki z serii Zmierzch. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ekranizacje Zapowiedzi

Już wkrótce ukaże się nowa powieść Stephenie Meyer o wampirach!

Ame­ry­kań­ska pisar­ka Ste­phe­nie Mey­er swo­ją debiu­tanc­ką powie­ścią, wyda­nym w 2005 Zmierz­chem, opo­wia­da­ją­cym histo­rię zaka­za­nej miło­ści mię­dzy wam­pi­rem a śmier­tel­ną dziew­czy­ną, zawo­jo­wa­ła świat, roz­po­czę­ła rów­nież nową modę na wyda­wa­nie para­nor­mal­nych roman­sów. Sztan­da­ro­wa saga autor­ki zamknę­ła się w czte­rech tomach i sprze­da­ła się w ponad stu milio­nach egzem­pla­rzy na całym świe­cie. Czy­taj dalej

-->
Zapowiedzi

Szykujcie się. Nadciąga nowy Grey!

Zaczę­ło się od fascy­na­cji sagą Zmierz­chu Ste­phe­nie Mey­er. Póź­niej E.L. James stwo­rzy­ła fan­fik, któ­ry roz­rósł się do biją­cej rekor­dy popu­lar­no­ści serii roman­sów ero­tycz­nych. Ogrom­ny komer­cyj­ny suk­ces Pięć­dzie­się­ciu twa­rzy Greya otwo­rzył E.L. James drzwi do mię­dzy­na­ro­do­wej sła­wy. Aktu­al­nie na ryn­ku są czte­ry książ­ki w serii. Autor­ka ogło­si­ła nie­daw­no, że sytu­acja ule­gnie zmia­nie i wkrót­ce wyda­na zosta­nie pią­ta! Czy­taj dalej

-->