Zapowiedzi

Szykujcie się. Nadciąga nowy Grey!

Zaczę­ło się od fascy­na­cji sagą Zmierz­chu Ste­phe­nie Mey­er. Póź­niej E.L. James stwo­rzy­ła fan­fik, któ­ry roz­rósł się do biją­cej rekor­dy popu­lar­no­ści serii roman­sów ero­tycz­nych. Ogrom­ny komer­cyj­ny suk­ces Pięć­dzie­się­ciu twa­rzy Greya otwo­rzył E.L. James drzwi do mię­dzy­na­ro­do­wej sła­wy. Aktu­al­nie na ryn­ku są czte­ry książ­ki w serii. Autor­ka ogło­si­ła nie­daw­no, że sytu­acja ule­gnie zmia­nie i wkrót­ce wyda­na zosta­nie piąta!

Pięć­dzie­siąt twa­rzy Greya uka­za­ło się w Wiel­kiej Bry­ta­nii w 2011 roku (w Pol­sce w 2012). Począt­ko­wo była to waria­cja na temat gło­śnej serii ksią­żek Ste­phe­nie Mey­er zapo­cząt­ko­wa­nej Zmierz­chem. Powie­ści E.L. James śle­dzą pogłę­bia­ją­cą się rela­cję mię­dzy absol­went­ką kole­dżu, Ana­sta­sią Ste­el, a mło­dym biz­ne­so­wym magna­tem, Chri­stia­nem Grey­em. Ogrom­ny suk­ces książ­kom zapew­ni­ły nie­dwu­znacz­ne sce­ny ero­tycz­ne z ele­men­ta­mi prak­tyk BDSM. Do 2015 roku sprze­da­ło się ponad sto dwa­dzie­ścia pięć milio­nów egzem­pla­rzy. Książ­ki zosta­ły prze­tłu­ma­czo­ne na pięć­dzie­siąt dwa języ­ki; w Wiel­kiej Bry­ta­nii usta­no­wi­ły rekord naj­szyb­ciej sprze­da­ją­cych się tytu­łów w mięk­kie opra­wie. Mimo zna­czą­ce­go suk­ce­su twór­czość E.L. James znaj­du­je się sta­le pod ostrza­łem kry­ty­ków zarzu­ca­ją­cych serii bar­dzo sła­bą jakość lite­rac­ką. W 2013 roku powstał rów­nież film na pod­sta­wie powie­ści. I tak samo jak w przy­pad­ku książ­ki spo­tkał się z dużą falą kry­ty­ki, choć zda­je się, że fani serii zosta­li obra­zem usatysfakcjonowani.

Pierw­sze trzy książ­ki zamy­ka­ją histo­rię Chri­stia­na i Ana­sta­si. W 2015 roku E.L. James posta­no­wi­ła jed­nak za namo­wą fanów zmie­rzyć się z tema­tem ponow­nie, tym razem opo­wia­da­jąc losy kochan­ków z męskiej per­spek­ty­wy. Tak powsta­ła powieść Pięć­dzie­siąt twa­rzy Greya ocza­mi Chri­stia­na. Ruch był żywo komen­to­wa­ny przez opi­nię publicz­ną, zarzu­ca­no autor­ce odci­na­nie kupo­nów od serii. Naj­wy­raź­niej jed­nak pomysł musiał się spraw­dzić, bo jesz­cze w tym roku ma się uka­zać Ciem­niej­sza stro­na Greya ocza­mi Chri­stia­na. Pre­mie­ra w USA i UK jest zapla­no­wa­na na 28 listo­pa­da. W Pol­sce uka­że się praw­do­po­dob­nie na począt­ku przy­szłe­go roku.

Autor:  Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy