Ekranizacje Zapowiedzi

Główna rola w nowej adaptacji Miasteczka Salem Stephena Kinga obsadzona

Naj­bar­dziej kaso­wym hor­ro­rem wszech cza­sów był film To z 2017, zre­ali­zo­wa­ny na pod­sta­wie słyn­nej powie­ści Ste­phe­na Kin­ga. Obraz zaro­bił na całym świe­cie prze­szło 700 milio­nów dola­rów. Teraz wytwór­nia New Line pra­cu­je nad kolej­ną adap­ta­cją pro­zy ame­ry­kań­skie­go kró­la hor­ro­ru. W pro­duk­cji jest Mia­stecz­ko Salem, któ­re­go twór­cą został sce­na­rzy­sta To oraz fil­mów z serii Obec­ność – Gary Dau­ber­man. Zna­my już nazwi­sko akto­ra, któ­ry wcie­li się w głów­ną rolę.

Pro­duk­cja Mia­stecz­ka Salem jest obec­nie na eta­pie kom­ple­to­wa­nia obsa­dy. Zachod­nie media dono­szą, że obsa­dzo­na zosta­ła głów­na rola w fil­mie. Pisa­rza Bena

Mear­sa, któ­ry po latach wra­ca do rodzin­nej miej­sco­wo­ści, gdzie odkry­wa, że na oko­licz­nej lud­no­ści żeru­je wam­pir, zagra Lewis Pullman.

Sce­na­riusz na pod­sta­wie wyda­nej w 1975 powie­ści Ste­phe­na Kin­ga napi­sał Gary Dau­ber­man, któ­ry film rów­nież wyre­ży­se­ru­je. W pro­duk­cję zaan­ga­żo­wa­ni zosta­li twór­cy serii Obec­ność: James Wan i Micha­el Cle­ar. Poza nimi pro­du­cen­ta­mi zosta­li Roy Lee (To) i Mark Wolper.

The Hol­ly­wo­od Repor­ter” poda­je, że pra­ce na pla­nie mają ruszyć już we wrze­śniu w Bostonie.

Two­rzo­ny przez New Line film nie jest jedy­ną adap­ta­cją Mia­stecz­ka Salem. W 1979 powstał mini­se­rial w reży­se­rii Tobe­’a Hoope­ra. Pro­duk­cja zosta­ła póź­niej prze­ro­bio­na na wer­sję peł­no­me­tra­żo­wą, któ­ra dys­try­bu­owa­na była w Euro­pie. Zakoń­cze­nie fil­mu róż­ni­ło się od tego zapre­zen­to­wa­ne­go w mini­se­ria­lu. W 2004 powsta­ła jesz­cze jed­na, dwu­czę­ścio­wa adap­ta­cja, któ­ra jed­nak prze­szła bez więk­sze­go echa.

źró­dło hol­ly­wo­od reporter

zdję­cie głów­ne: wikipedia.org (pier­wot­ne źró­dło flickr/Ste­pha­nie Law­ton/ licen­cja Attri­bu­tion 2.0 Gene­ric (cc-by-sa‑2.0)

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy