Ekranizacje Zapowiedzi

Pan Samochodzik i templariusze – nowe zdjęcia z planu! Sandra Drzymalska i Maria Dębska dołączają do obsady

Już 12 lip­ca pre­mie­ra fil­mu na pod­sta­wie powie­ści Zbi­gnie­wa Nie­nac­kie­go. Z tej oka­zji Net­flix ujaw­nił nowe infor­ma­cje doty­czą­ce produkcji.

W tytu­ło­wą rolę Pana Samo­cho­dzi­ka wcie­li się Mate­usz Janic­ki. Będzie to jego pierw­sza głów­na rola, choć nie zna­czy to, że jest debiu­tan­tem. Wcze­śniej wystą­pił w ponad 60 pro­duk­cjach, m.in. w „Cza­sie hono­ru”, „Ojcu Mate­uszu”, „Stra­ża­kach”, „Blon­dyn­ce”, „Stu­le­ciu Win­nych” czy w „Mat­ce”.

Cze­go może­my spo­dzie­wać się po pro­duk­cji Net­flik­sa? Oto jej ofi­cjal­ny opis:

Zna­ny histo­ryk sztu­ki, łow­ca skar­bów oraz wła­ści­ciel nie­zwy­kłe­go samo­cho­du wpa­da na trop skar­bu tem­pla­riu­szy, któ­ry jest klu­czem do wiel­kiej mocy, mogą­cej zachwiać rów­no­wa­gą dobra i zła na świe­cie. Wspie­ra­ny przez zaprzy­jaź­nio­nych har­ce­rzy, Pan Samo­cho­dzik roz­po­czy­na wiel­ki wyścig z cza­sem i wro­gą orga­ni­za­cją, któ­re­go staw­ką jest dzie­dzic­two rycer­skich zakonów.

Pan Samo­cho­dzik i tem­pla­riu­sze” to powieść Zbi­gnie­wa Nie­nac­kie­go z 1966 roku. Jej głów­ny boha­ter, Tomasz, histo­ryk sztu­ki i detek­tyw-ama­tor, zwa­ny Panem Samo­cho­dzi­kiem, sta­ra się odna­leźć zagi­nio­ny skarb tem­pla­riu­szy. Ma jed­nak kon­ku­ren­cję: skar­bu szu­ka­ją m.in. Bry­tyj­czy­cy Peter­se­no­wie, a tak­że ktoś wyjąt­ko­wo bezwzględny.

W obsa­dzie pro­duk­cji zna­leź­li się m.in.: Mate­usz Janic­ki, San­dra Drzy­mal­ska, Maria Dęb­ska, Jacek Beler, Piotr Sega, Kali­na Kowal­czuk, Olgierd Ble­charz, Anna Dym­na, Ewa Błasz­czyk i Prze­my­sław Bluszcz.

Twór­cy fil­mu to: Anto­ni Nykow­ski (reży­se­ria), Bar­tosz Szty­bor (sce­na­riusz), Paweł Heba, Jerzy Dzię­gie­lew­ski, Maciej Soj­ka, Roman Szcze­pa­nik (pro­du­cen­ci), Kamil Płoc­ki (zdję­cia), Woj­tek Wło­dar­ski (mon­taż), Nad­ia Lebik (reży­se­ria obsa­dy), Mar­cin Płasz­czyk (sce­no­gra­fia), Kali­na Lach, Pau­li­na Sie­niar­ska (kostiu­my), Domi­ni­ka Dylew­ska (cha­rak­te­ry­za­cja), Łukasz Lach (muzy­ka), Mar­cin Jachy­ra, Jaro­sław Makow­ski, Kac­per Habi­siak MPSE, Mar­cin Kasiń­ski MPSE (dźwięk) i Rado­sław Roż­niew­ski (kie­row­nic­two produkcji).

Wię­cej o „Panu Samo­cho­dzi­ku i tem­pla­riu­szach” oraz innych książ­kach Zbi­gnie­wa Nie­nac­kie­go prze­czy­ta­cie tutaj.

Anna Tess Gołębiowska

źró­dło mate­ria­ły pra­so­we Netflix

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy