Ekranizacje Zapowiedzi

Zmierzch powraca! Powstanie nowa ekranizacja cyklu Stephenie Meyer

Nie­daw­no Ste­phe­nie Mey­er ogło­si­ła, że pra­cu­je nad kolej­ny­mi książ­ka­mi z serii Zmierzch. Teraz oka­zu­je się, że miło­śnicz­ki i miło­śni­cy błysz­czą­cych jak dia­men­ty wam­pi­rów docze­ka­ją się tak­że serialu.

W 2005 roku uka­zał się „Zmierzch”, któ­ry był debiu­tanc­ką powie­ścią Ste­phe­nie Mey­er. Oka­za­ło się, że książ­ka o miło­ści nasto­lat­ki i wam­pi­ra spo­tka­ne­go przez nią w nowym liceum, sta­ła się hitem. Autor­ka opu­bli­ko­wa­ła jesz­cze trzy powie­ści wcho­dzą­ce w skład „Sagi Zmierzch” („Księ­życ w nowiu”, „Zaćmie­nie”, „Przed świ­tem”), trzy kolej­ne roz­gry­wa­ją­ce się w tym samym świe­cie („Dru­gie życie Bree Tan­ner”, „Życie i śmierć”, „Słoń­ce w mro­ku”) oraz „Prze­wod­nik po sadze »Zmierzch«”. Zmierzch i jego kon­ty­nu­acje docze­ka­ły się tłu­ma­czeń na 49 języ­ków i sprze­da­ły się w łącz­nym nakła­dzie ponad 160 milio­nów egzem­pla­rzy. Ste­phe­nie Mey­er ogło­si­ła, że pra­cu­je nad dwie­ma kolej­ny­mi powie­ścia­mi

Fil­mo­wy „Zmierzch” miał pre­mie­rę w 2008 roku, a w role głów­ne Bel­li Swan i Edwar­da Cul­le­na wcie­li­li się Kri­sten Ste­wart i Robert Pat­tin­son. Łącz­nie powsta­ło pięć fil­mów (czwar­ty tom, „Przed świ­tem”, został roz­bi­ty na dwie czę­ści). Fil­my przy­nio­sły łącz­ny dochód wyno­szą­cy ponad 3,4 miliar­da dolarów.

Teraz Lions­ga­te Tele­vi­sion jest na wcze­snym eta­pie prac nad seria­lem mają­cym ponow­nie uka­zać Bel­lę i Edwar­da na ekra­nie. Za sce­na­riusz odpo­wia­da Sine­ad Daly („Wycho­wa­ne przez wil­ki”, „Holi­stycz­na agen­cja detek­ty­wi­stycz­na Dir­ka Gently’ego”). Wciąż trwa­ją jej roz­mo­wy z Lions­ga­te Tele­vi­sion, któ­re mają na celu usta­le­nie, czy serial ma być wier­ną adap­ta­cją powie­ści Ste­phe­nie Mey­er, czy może uka­zy­wać zupeł­nie nową per­spek­ty­wę. The Hol­ly­wo­od Repor­ter twier­dzi, że Ste­phe­nie Mey­er ma być oso­bi­ście zaan­ga­żo­wa­na w pra­ce nad serialem. 

Anna Tess Gołębiowska


Rekla­ma
Uni­kal­ne gadże­ty książ­ko­we tyl­ko na Molom.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy