Aktualności Ekranizacje

Wygląd serialowej Ciri może nieco odbiegać od książkowego pierwowzoru

Pro­duk­cja ame­ry­kań­skie­go seria­lu Wiedź­min budzi na całym świe­cie mnó­stwo emo­cji. Zwłasz­cza pol­scy fani z oczy­wi­stych przy­czyn śle­dzą wszel­kie infor­ma­cje z zapar­tym tchem, goto­wi wal­czyć z każ­dym odstęp­stwem od pier­wo­wzo­ru. Teraz w inter­ne­cie zna­la­zła się infor­ma­cja, któ­ra może cał­ko­wi­cie zbu­rzyć zaufa­nie (w nie­któ­rych przy­pad­kach jego reszt­ki) do Lau­ren S. His­srich i jej teamu pra­cu­ją­cych w pocie czo­ła nad seria­lem. Ponow­nie spra­wa doty­czy castingów.

Już nie­ma­łe kon­tro­wer­sje wzbu­dzi­ła infor­ma­cja, że w Geral­ta z Rivii wcie­li się Hen­ry Cavill zna­ny naj­bar­dziej z roli Super­ma­na w ostat­nich pro­duk­cjach War­ner Bros. ze świa­ta DC. Co praw­da wcze­śniej poja­wia­ły się prze­cie­ki suge­ru­ją­ce taką moż­li­wość – w jed­nym z wywia­dów aktor mówił, że bar­dzo chęt­nie wcie­lił­by się w wiedź­mi­na – ale raczej nikt takie­mu roz­wo­jo­wi wypad­ków nie dawał wia­ry. Kie­dy plot­ka sta­ła się fak­tem, wyla­ła się z fanów gorycz i roz­pacz: w gład­ko­li­cym Cavil­lu nie byli w sta­nie doj­rzeć szorst­kie­go zabój­cy potworów.

Sko­ro jed­nak ten wybór spo­tkał się z takim nie­za­do­wo­le­niem, to teraz prze­czu­wa­my praw­dzi­wą burzę. Otóż użyt­kow­nik ser­wi­su Red­dit doko­pał się do stro­ny inter­ne­to­wej Natio­nal Youth The­atre, bry­tyj­skiej pla­ców­ki szko­lą­cej mło­dych akto­rów. Tam zamiesz­czo­ne zosta­ło ogło­sze­nie castin­go­we do roli Ciri. Jasno wyni­ka z nie­go, że twór­cy seria­lu poszu­ku­ją dziew­czy­ny w wie­ku 15 lub 16 lat, któ­ra była­by w sta­nie zagrać trzynasto‑, czter­na­sto­lat­kę. Auto­rzy anon­su posta­wi­li jesz­cze jeden waru­nek – ma być ona BAME, któ­ry to akro­nim roz­wi­ja się w Black, Asian, and mino­ri­ty eth­nic, co słu­ży do okre­śla­nia osób o innym niż bia­ły kolo­rze skóry.

Infor­ma­cja na Red­di­cie poja­wi­ła się zale­d­wie kil­ka­na­ście godzin temu, ale już w komen­ta­rzach daje się wyczuć ogrom­ny zawód. Oczy­wi­ście poja­wia­ją się gło­sy zro­zu­mie­nia dla obsa­dza­nia w pro­duk­cjach fil­mo­wych i seria­lo­wych przed­sta­wi­cie­li mniej­szo­ści raso­wych, jed­nak pod­da­wa­ne w wąt­pli­wość jest, czy rze­czy­wi­ście w imię poli­ty­ki popraw­no­ści trze­ba wpro­wa­dzać aż tak dra­stycz­ne zmia­ny w sto­sun­ku do ory­gi­na­łu. Co praw­da Andrzej Sap­kow­ski w książ­kach nie wska­zu­je jed­no­znacz­nie na kolor skó­ry pod­opiecz­nej Geral­ta, ogra­ni­cza­jąc się jedy­nie do zwró­ce­nia uwa­gi czy­tel­ni­ka, na jej zie­lo­ne oczy, nie­zwy­kłe wło­sy oraz cechy świad­czą­ce o elfim pocho­dze­niu, to jed­nak czy­tel­ni­cy w domy­śle widzie­li ją jako dziec­ko o jasnym odcie­niu skóry.

Tak, Nen­ne­ke – powie­dzia­ła. – Nie ma wąt­pli­wo­ści. Wystar­czy zaj­rzeć w te zie­lo­ne oczę­ta, by wie­dzieć, że coś w niej jest. Wyso­kie czo­ło, regu­lar­ne łuki brwio­we, ład­ny roz­staw oczu. Cien­kie skrzy­deł­ka nosa. Dłu­gie pal­ce. Rzad­ki pig­ment wło­sów. Ewi­dent­na krew elfów, choć nie­du­żo w niej tej krwi. Elfi pra­dzia­dek lub pra­bab­ka. Tra­fi­łam? – frag­ment Krwi elfów, pierw­szy tom z głów­nej sagi o wiedźminie.

Jest oczy­wi­ście jesz­cze taka moż­li­wość, że całe to ogło­sze­nie jest pod­pu­chą, być może nawet wysto­so­wa­ną przez eki­pę Net­flik­sa, by pod­sy­cić pło­mień zain­te­re­so­wa­nia seria­lem. Prze­cież rów­nież przy oka­zji prze­słu­chań do roli Geral­ta twór­cy myli­li trop, kar­miąc inter­nau­tów prze­cie­ka­mi z castin­gów, pod­czas gdy od dłuż­sze­go cza­su musie­li mieć już zakon­trak­to­wa­ne­go Henry’ego Cavil­la. Cze­ka­my na potwier­dze­nie informacji.

źró­dło: www.nyt.org.uk

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy