Ekranizacje Zapowiedzi

Neil Gaiman zapowiedział drugi sezon serialu Dobry omen

Jeśli po obej­rze­niu Dobre­go ome­nu mie­li­ście wra­że­nie, że nie­któ­re wąt­ki nie wybrzmia­ły odpo­wied­nio, że gdzieś tam było jesz­cze miej­sce na nie­jed­ną wspa­nia­łą histo­rię, to prze­czu­cie was nie zawio­dło. Neil Gaiman poin­for­mo­wał na swo­im blo­gu, że wła­śnie trwa­ją pra­ce nad pro­duk­cją dru­gie­go sezo­nu seria­lu. Co wię­cej, wszyst­ko odby­wa się w zgo­dzie z życze­niem Ter­ry­’e­go Pratchetta.

Oka­zu­je się, że mia­ła powstać kon­ty­nu­acja powie­ścio­we­go Dobre­go ome­nu. Neil Gaiman podzie­lił się na swo­im blo­gu wspo­mnie­nia­mi ze wspól­ne­go wyjaz­du z Ter­rym Prat­chet­tem na kon­went w ame­ry­kań­skim Seat­tle. W ramach oszczęd­no­ści pisa­rze dzie­li­li pokój. Zmę­cze­ni podró­żą i zdez­o­rien­to­wa­ni róż­ni­ca­mi cza­so­wy­mi nie mogli zasnąć. Wte­dy wła­śnie w cią­gu jed­nej nocy obmy­śli­li fabu­łę kon­ty­nu­acji Dobre­go ome­nu.

Powieść zamie­rza­li napi­sać, kie­dy tyl­ko uda­ło­by im się doga­dać wspól­ny ter­min. Nie­ste­ty spra­wy poto­czy­ły się tak, że Neil Gaiman zamiesz­kał w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, gdzie poświę­cił się nie­mal cał­ko­wi­cie Sand­ma­no­wi, Ter­ry Prat­chett zaś po powro­cie do Wiel­kiej Bry­ta­nii wsiąkł na dobre w Świat Dysku.

Pomysł jed­nak nigdy nie został zapo­mnia­ny. Neil Gaiman zdra­dził, że część zapla­no­wa­nych przez nie­go i Ter­ry­’e­go Prat­chet­ta wyda­rzeń z dru­gie­go tomu Dobre­go ome­nu poja­wi­ła się już w pierw­szym sezo­nie seria­lu. Ter­ry Prat­chett chciał rów­nież, żeby dal­sze (i wcze­śniej­sze) przy­go­dy Azi­ra­fa­la i Crow­leya w koń­cu tak­że odna­la­zły dro­gę na ekra­ny telewizorów.

W tajem­ni­cy przed całym świa­tem Neil Gaiman i repre­zen­tu­ją­cy Ter­ry­’e­go Prat­chet­ta Rob Wil­kins doga­da­li się z Ama­zo­nem i BBC na kon­ty­nu­owa­nie seria­lu. Eki­pa zosta­ła ponow­nie zebra­na. Obok ludzi pra­cu­ją­cych przy pierw­szym sezo­nie poja­wi­li się nowi, rów­nie utalentowani.

I tak show­run­ne­rem pozo­sta­je Neil Gaiman. W pra­cy nad sce­na­riu­szem poma­ga mu John Fin­ne­mo­re. Douglas Mac­kin­non ponow­nie zasią­dzie na krze­śle reży­ser­skim. Oczy­wi­ście w głów­nych rolach zoba­czy­my Micha­ela She­ena i Davi­da Ten­nan­ta, któ­rzy, według słów Neila Gaima­na, po zapo­zna­niu się z fabu­łą dru­gie­go sezo­nu byli bar­dziej niż podekscytowani.

Wkrót­ce roz­pocz­nie się etap krę­ce­nia seria­lu w Szkocji.

źró­dło journal.neilgaiman.com

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy