Zapowiedzi

Pierwszy polski przekład twórczości noblistki Louise Glück

Człon­ko­wie Aka­de­mii Szwedz­kiej przy­zna­li w zeszłym roku kolej­ną Nagro­dę Nobla w dzie­dzi­nie lite­ra­tu­ry. Lau­re­at­ką zosta­ła ame­ry­kań­ska poet­ka Louise Glück, co było nie­wąt­pli­wie spo­rym zasko­cze­niem dla wie­lu czy­tel­ni­ków i kry­ty­ków. W Pol­sce twór­czość noblist­ki jest prak­tycz­nie w ogó­le nie­zna­na, żaden z jej wier­szy dotych­czas nie został prze­ło­żo­ny na nasz język. Wkrót­ce jed­nak się to zmie­ni. Wydaw­nic­two a5 pla­nu­je przy­bli­żyć nam jej poezję.

Według Aka­de­mii Szwedz­kiej Louise Glück posia­da nie­po­wta­rzal­ny poetyc­ki głos, któ­ry swym suro­wym pięk­nem czy­ni indy­wi­du­al­ną egzy­sten­cję uni­wer­sal­ną. Prze­ko­nać się o tym będzie­my mogli w dru­giej poło­wie 2021. Wte­dy wła­śnie uka­że się tomik poezji, zaty­tu­ło­wa­ny Ara­rat. Nakła­dem Wydaw­nic­twa a5 uka­żą się w sumie trzy tomy z twór­czo­ścią noblist­ki. Prze­kła­dem na język pol­ski zaj­mu­je się Kry­sty­na Dąbrowska.

Uro­dzo­na w Nowym Jor­ku Louise Glück w szko­le śred­niej zaczę­ła cier­pieć na ano­rek­sję. Z cho­ro­bą wygra­ła, ale trud­ne przej­ścia z nią zwią­za­ne zna­la­zły póź­niej odbi­cie w jej poezji. W swo­jej twór­czo­ści moc­no sta­wia na uka­za­nie róż­nych aspek­tów trau­my. Popu­lar­ny­mi w jej poezji tro­pa­mi są tak­że pożą­da­nie i natu­ra, o któ­rych czę­sto pisze, uwy­pu­kla­jąc smu­tek i wyob­co­wa­nie. Kry­ty­cy wska­zu­ją na sty­ka­ją­ce się w jej poezji ele­men­ty auto­bio­gra­ficz­ne z mitycznymi.

Wydaw­nic­two a5 zauwa­ża, że Louise Glück jest pierw­szą poet­ką nagro­dzo­ną przez Aka­de­mię Szwedz­ką od cza­su Wisła­wy Szym­bor­skiej i szes­na­stą kobie­tą wyróż­nio­ną lite­rac­kim Noblem.

źró­dło wydaw­nic­two a5

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy