Sprawdzasz tag

Louise Glück

Zapowiedzi

Pierwszy polski przekład twórczości noblistki Louise Glück

Człon­ko­wie Aka­de­mii Szwedz­kiej przy­zna­li w zeszłym roku kolej­ną Nagro­dę Nobla w dzie­dzi­nie lite­ra­tu­ry. Lau­re­at­ką zosta­ła ame­ry­kań­ska poet­ka Louise Glück, co było nie­wąt­pli­wie spo­rym zasko­cze­niem dla wie­lu czy­tel­ni­ków i kry­ty­ków. W Pol­sce twór­czość noblist­ki jest prak­tycz­nie w ogó­le nie­zna­na, żaden z jej wier­szy dotych­czas nie został prze­ło­żo­ny na nasz język. Wkrót­ce jed­nak się to zmie­ni. Wydaw­nic­two a5 pla­nu­je przy­bli­żyć nam jej poezję. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Amerykańska poetka Louise Glück laureatką literackiej Nagrody Nobla

Aktu­al­nie jeste­śmy w środ­ku tygo­dnia noblow­skie­go. W ostat­nich dniach przy­zna­no nagro­dy w dzie­dzi­nie medy­cy­ny i fizjo­lo­gii, fizy­ki i che­mii. Dziś przy­szedł czas na lite­ra­tu­rę. Usta­no­wio­na testa­men­tem Alfre­da Nobla z 1895 nagro­da jego imie­nia w tej wła­śnie dzie­dzi­nie przy­zna­wa­na jest od 1901. Przez wzgląd na pro­ble­my w struk­tu­rach Aka­de­mii Szwedz­kiej w 2018 nie wyło­nio­no lau­re­ata, za to w zeszłym roku nagro­dzo­no dwie oso­by: Olgę Tokar­czuk i Pete­ra Hand­ke. Wła­śnie pozna­li­śmy nazwi­sko zwy­cięż­czy­ni bie­żą­cej edy­cji. Czy­taj dalej

-->