Aktualności

Amerykańska poetka Louise Glück laureatką literackiej Nagrody Nobla

Aktu­al­nie jeste­śmy w środ­ku tygo­dnia noblow­skie­go. W ostat­nich dniach przy­zna­no nagro­dy w dzie­dzi­nie medy­cy­ny i fizjo­lo­gii, fizy­ki i che­mii. Dziś przy­szedł czas na lite­ra­tu­rę. Usta­no­wio­na testa­men­tem Alfre­da Nobla z 1895 nagro­da jego imie­nia w tej wła­śnie dzie­dzi­nie przy­zna­wa­na jest od 1901. Przez wzgląd na pro­ble­my w struk­tu­rach Aka­de­mii Szwedz­kiej w 2018 nie wyło­nio­no lau­re­ata, za to w zeszłym roku nagro­dzo­no dwie oso­by: Olgę Tokar­czuk i Pete­ra Hand­ke. Wła­śnie pozna­li­śmy nazwi­sko zwy­cięż­czy­ni bie­żą­cej edycji.

Nagro­dę Nobla w dzie­dzi­nie lite­ra­tu­ry otrzy­ma­ła ame­ry­kań­ska poet­ka Louise Glück. Przy­zna­ją­ca wyróż­nie­nie Aka­de­mia Szwedz­ka swój wybór uza­sad­ni­ła stwier­dze­niem, że pocho­dzą­ca ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych lite­rat­ka posia­da „nie­po­wta­rzal­ny poetyc­ki głos, któ­ry swym suro­wym pięk­nem czy­ni indy­wi­du­al­ną egzy­sten­cję uniwersalną”.

Uro­dzo­na w Nowym Jor­ku Louise Glück w szko­le śred­niej zaczę­ła cier­pieć na ano­rek­sję. Z cho­ro­bą osta­tecz­nie wygra­ła, ale trud­ne przej­ścia z nią zwią­za­ne zna­la­zły póź­niej odbi­cie w jej poezji. Louise Glück w swo­ich pra­cach moc­no sta­wia na uka­za­nie róż­nych aspek­tów trau­my. Popu­lar­ny­mi w jej poezji tro­pa­mi są rów­nież pożą­da­nie i natu­ra, o któ­rych pisze czę­sto, wyra­ża­jąc szcze­rze smu­tek i wyob­co­wa­nie. Kry­ty­cy wska­zu­ją na sty­ka­ją­ce się w jej poezji ele­men­ty auto­bio­gra­ficz­ne z tymi bar­dziej mitycznymi.

Twór­czość Louise Glück była już wcze­śniej nagra­dza­na. Przez lata pisar­skiej karie­ry poet­ka była lau­re­at­ką mię­dzy inny­mi Pulit­ze­ra, Natio­nal Book Award, Natio­nal Book Cri­tics Circ­le Award czy Nagro­dy Bollingena.

zdjęcie Osama Shukir Muhammed Amin FRCP(Glasg)/Wikipedia

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy