Sprawdzasz tag

nagroda literacka nobla

Aktualności

Amerykańska poetka Louise Glück laureatką literackiej Nagrody Nobla

Aktu­al­nie jeste­śmy w środ­ku tygo­dnia noblow­skie­go. W ostat­nich dniach przy­zna­no nagro­dy w dzie­dzi­nie medy­cy­ny i fizjo­lo­gii, fizy­ki i che­mii. Dziś przy­szedł czas na lite­ra­tu­rę. Usta­no­wio­na testa­men­tem Alfre­da Nobla z 1895 nagro­da jego imie­nia w tej wła­śnie dzie­dzi­nie przy­zna­wa­na jest od 1901. Przez wzgląd na pro­ble­my w struk­tu­rach Aka­de­mii Szwedz­kiej w 2018 nie wyło­nio­no lau­re­ata, za to w zeszłym roku nagro­dzo­no dwie oso­by: Olgę Tokar­czuk i Pete­ra Hand­ke. Wła­śnie pozna­li­śmy nazwi­sko zwy­cięż­czy­ni bie­żą­cej edy­cji. Czy­taj dalej

-->