Aktualności Zapowiedzi

Nowa powieść Remigiusza Mroza ukaże się jeszcze w styczniu

Naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­stycz­ną cechą Remi­giu­sza Mro­za jest jego pisar­ska płod­ność. W ubie­głym roku wyda­nych zosta­ło sie­dem jego ksią­żek. Moż­na by żar­to­wać, że mie­siąc bez nowe­go tytu­łu od Mro­za jest mie­sią­cem stra­co­nym. W takim razie sty­czeń moż­na już zali­czyć do uda­nych. Pisarz poin­for­mo­wał na swo­im pro­fi­lu na Face­bo­oku o naj­bliż­szej premierze.

Koń­cem stycz­nia zeszłe­go roku uka­za­ła się Nie­od­na­le­zio­na, thril­ler, w któ­rym czy­tel­nik odkry­wał histo­rię tajem­ni­cze­go zagi­nię­cia Ewy i zma­gań głów­ne­go boha­te­ra, świe­żo upie­czo­ne­go narze­czo­ne­go, w odna­le­zie­niu jej i roz­wią­za­niu ponu­rej zagad­ki. Remi­giusz Mróz pozo­sta­wił jed­nak kil­ka nie­do­mknię­tych wąt­ków, nie na wszyst­kie pyta­nia zna­la­zła się odpo­wiedź. Moż­na było się więc domy­ślić, że przyj­dzie czas na kon­ty­nu­ację. Sam autor nie zdra­dził się otwar­cie z zamia­rem pisa­nia dru­gie­go tomu.

Teraz już jed­nak wszyst­ko jest jasne. Nie­od­gad­nio­na będzie kon­ty­nu­ować histo­rię z Nie­od­na­le­zio­nej. Według zapo­wie­dzi auto­ra wszyst­kie luki mają zostać zapeł­nio­ne. Pre­mie­ra zosta­ła zapla­no­wa­na na 30 stycznia.

Nie­od­gad­nio­na, wydaw­nic­two Filia

Rok po uciecz­ce od męża Kasan­dra Reimann pro­wa­dzi spo­koj­ne, ustat­ko­wa­ne życie za gra­ni­cą. Jest prze­ko­na­na, że uda­ło jej się zosta­wić wszyst­ko za sobą – tak­że kon­se­kwen­cje tego, co zro­bi­ła, by rato­wać sie­bie i dziec­ko. Do cza­su. Pew­ne­go dnia jej syn nie wra­ca do domu po wizy­cie u kole­gi, a jedy­ny ślad pro­wa­dzi do Opola.
Zroz­pa­czo­na mat­ka zro­bi wszyst­ko, by odna­leźć dziec­ko, nawet jeśli będzie ozna­cza­ło to ponow­ne spo­tka­nie z czło­wie­kiem, któ­re­go życie zniszczyła.

Damian Wer­ner tym­cza­sem wpro­wa­dza się do nowe­go miesz­ka­nia, wciąż sta­ra­jąc się zapo­mnieć o wszyst­kim, co spo­tka­ło go rok temu. Prze­glą­da­jąc jed­nak rze­czy zosta­wio­ne przez poprzed­nie­go wła­ści­cie­la, tra­fia na sta­rą kase­tę VHS, któ­ra rzu­ca nowe świa­tło na jego przeszłość…
(źró­dło opi­su: stro­na autora)

Książ­ka już dostęp­na w przedsprzedaży.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy