Aktualności

Tomasz Bagiński odebrał nagrodę dla Andrzeja Sapkowskiego!

W listo­pa­dzie w cza­sie World Fan­ta­sy Conven­tion wrę­cza­ne są nagro­dy World Fan­ta­sy Award. Wśród nich tak­że Life­ti­me Achie­ve­ment Awards będą­ce nagro­dą za wyjąt­ko­we zasłu­gi w kon­tek­ście cało­kształ­tu twór­czo­ści. W tym roku nagro­dę otrzy­mał Andrzej Sap­kow­ski (a pośmiert­nie tak­że David G. Har­twell). Wie­dzie­li­śmy o tym już od lip­ca, kie­dy ogło­szo­no zwy­cięz­ców, ale dopie­ro teraz nagro­dy tra­fi­ły do swo­ich właścicieli.

W cza­sie gali Andrze­ja Sap­kow­skie­go repre­zen­to­wał Tomasz Bagiń­ski, czy­li reży­ser powsta­ją­ce­go wła­śnie aktor­skie­go fil­mu o Geral­cie z Rivii. Oświad­czył on, że to dla nie­go duży honor i że dzię­ku­je, że może być czę­ścią wiedź­miń­skiej przygody.

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy