Ekranizacje Zapowiedzi

Serial na podstawie Niewinnego Harlana Cobena zadebiutuje na Netfliksie z końcem kwietnia

W 2018 Har­lan Coben pod­pi­sał umo­wę z Net­flik­sem, któ­rej efek­tem ma być kil­ka­na­ście seria­lo­wych i fil­mo­wych adap­ta­cji powie­ści poczyt­ne­go ame­ry­kań­skie­go pisa­rza. Do tej pory mogli­śmy oglą­dać mię­dzy inny­mi bry­tyj­ską pro­duk­cję The Stran­ger i pol­ską W głę­bi lasu. Net­flix podzie­lił się nie­daw­no ofi­cjal­nym zwia­stu­nem hisz­pań­skiej adap­ta­cji Nie­win­ne­go, któ­ra na plat­for­mie uka­że się w kwiet­niu pod tym samym tytułem.

Nie­win­ny to sen­sa­cyj­na powieść z 2005, któ­rej głów­ny boha­ter, Matt Hun­ter, wycho­dzi z wię­zie­nia po odsie­dze­niu kary dzie­się­ciu lat za nie­umyśl­ne spo­wo­do­wa­nie śmier­ci i sta­ra się uło­żyć na nowo życie. Po ślu­bie z uko­cha­ną Oli­vią, spo­dzie­wa­jąc się dziec­ka, wkrót­ce zno­wu zosta­je wplą­ta­ny w kolej­ną aferę.

Tak jak pol­ska eki­pa osa­dzi­ła akcję seria­lu W głę­bi lasu w Pol­sce, nada­jąc mu cha­rak­te­ry­stycz­ne­go rodzi­me­go kolo­ry­tu lat 90., tak twór­cy adap­ta­cji Nie­win­ne­go fabu­łę prze­pi­sa­li, by paso­wa­ła do hisz­pań­skich realiów.

Głów­nym boha­te­rem seria­lu został Mateo Vidal. Wcie­li się w nie­go popu­lar­ny Mario Casas (Trzy metry nad nie­bem, Con­tra­tiem­po. Nie­wi­dzial­ny gość). Na ekra­nach zoba­czy­my rów­nież mię­dzy inny­mi: Aurę Gar­ri­do, Ale­xan­drę Jiménez i Jose Coronada.

Twór­cą nowe­go seria­lu ory­gi­nal­ne­go Net­flik­sa jest Oriol Pau­lo, zna­ny z takich pro­duk­cji jak Trup czy Con­tra­tiem­po. Nie­wi­dzial­ny gość. Co cie­ka­we, przy tych fil­mach Oriol Pau­lo pra­co­wał już z nie­któ­ry­mi akto­ra­mi z obsa­dy Niewinnego.

Pau­lo two­rzy intry­gu­ją­ce thril­le­ry, któ­re utrzy­mu­ją widzów na naj­wyż­szym pozio­mie zaan­ga­żo­wa­nia. Hisz­pań­ski reży­ser świet­nie sobie radzi z two­rze­niem suspen­su, lubu­je się zwłasz­cza w tajem­ni­czych histo­riach prze­pla­ta­nych z retro­spek­cja­mi i nie­spo­dzie­wa­ny­mi zwro­ta­mi akcji. Dla­te­go Pau­lo zda­je się być dosko­na­łym wybo­rem, jeśli cho­dzi o zaadap­to­wa­nie thril­le­ra Cobe­na, napi­sa­ła She­ena Scott z „For­be­sa”.

Pierw­szy ofi­cjal­ny zwia­stun, któ­ry pre­zen­tu­je głów­nych boha­te­rów Nie­win­ne­go może­cie zoba­czyć poni­żej. Wyni­ka z nie­go, że ośmio­od­cin­ko­wy mini­se­rial będzie­my mogli oglą­dać na plat­for­mie Net­flix już 30 kwietnia.

źró­dło: forbes

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy