Ekranizacje

Serialowa adaptacja popularnej serii komiksów Kaznodzieja od poniedziałku na kanale AMC

Wyda­wa­na w latach 1995 – 2000 seria komik­sów opo­wia­da­ją­ca o tek­sań­skim pasto­rze poszu­ku­ją­cym ze swo­ją dziew­czy­ną i kum­plem wam­pi­rem ukry­wa­ją­ce­go się na zie­mi Boga zyska­ła fanów na całym świe­cie. Ogrom­ny suk­ces posta­no­wi­ło wyko­rzy­stać stu­dio AMC, któ­re w 2016 wypro­du­ko­wa­ło pierw­szy sezon seria­lu opar­te­go na Kazno­dziei wła­śnie. Ten, cie­sząc się uzna­niem kry­ty­ków i widzów, docze­kał się kolej­nych trzech sezo­nów. Całość będzie wkrót­ce emi­to­wa­na na kana­le AMC Polska.

Seria komik­sów autor­stwa Gar­tha Enni­sa i Ste­ve­’a Dil­lo­na cha­rak­te­ry­zo­wa­ła się dużą dozą bru­tal­no­ści i jako taka prze­zna­czo­na była tyl­ko dla doro­słych. Serial AMC kon­tro­wer­syj­ny kli­mat pier­wo­wzo­ru utrzy­mu­je. Decy­zja o nie­ła­go­dze­niu ducha ory­gi­na­łu spo­tka­ła się z przy­chyl­no­ścią fanów. Seria­lo­wy Kazno­dzie­ja to naj­wyż­szej pró­by połą­cze­nie komik­so­wej este­ty­ki z horrorem.

Wal­czą­cy z powo­ła­niem kazno­dzie­ja Jes­se Custer pro­wa­dzi kościół w tek­sań­skim mia­stecz­ku. Kie­dy już ma porzu­cić ambo­nę, otrzy­mu­je tajem­ni­czą moc, dzię­ki któ­rej może zmu­sić ludzi do wyko­ny­wa­nia swo­jej woli. Nie­świa­do­my tego, że dwóch anio­łów podą­ża jego tro­pem, sta­ra się zro­zu­mieć nowe zdol­no­ści. Gdy w życiu Jes­se­go poja­wia­ją się jego była dziew­czy­na Tulip z nie do koń­ca legal­ny­mi pomy­sła­mi oraz zma­ga­ją­cy się z pro­ble­mem alko­ho­lo­wym wam­pir Cas­si­dy, cała trój­ka łączy siły, by wal­czyć o dusze miesz­kań­ców Annvil­le z okrut­nym lokal­nym boga­czem, opi­su­je serial AMC.

W rolach głów­nych wystę­pu­ją: Domi­nic Cooper jako tytu­ło­wy kazno­dzie­ja Jes­se Custer, Ruth Neg­ga jako jego dziew­czy­na Tulip i Joseph Gil­gun jako wam­pir Cas­si­dy. Poza tą trój­ką na ekra­nach poja­wia­ją się mię­dzy inny­mi: Lucy Grif­fi­ths, W. Earl Brown, Derek Wil­son, Ian Col­let­ti, Tom Bro­oke, Ana­tol Yusef, Gra­ham McTa­vish, Pip Tor­rens, Noah Tay­lor, Julie Ann Eme­ry, Mal­colm Bar­rett, Colin Cun­nin­gham, Bet­ty Buc­kley, Mark Hare­lik i Tyson Ritter.

Pierw­szy i dru­gi odci­nek Pre­ache­ra wyemi­to­wa­ne zosta­ną już 8 lute­go o 20.45. Kolej­ne będą do obej­rze­nia w każ­dy kolej­ny ponie­dzia­łek o 22.00.

infor­ma­cja prasowa

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy