Sprawdzasz tag

Preacher

Ekranizacje

Serialowa adaptacja popularnej serii komiksów Kaznodzieja od poniedziałku na kanale AMC

Wyda­wa­na w latach 1995 – 2000 seria komik­sów opo­wia­da­ją­ca o tek­sań­skim pasto­rze poszu­ku­ją­cym ze swo­ją dziew­czy­ną i kum­plem wam­pi­rem ukry­wa­ją­ce­go się na zie­mi Boga zyska­ła fanów na całym świe­cie. Ogrom­ny suk­ces posta­no­wi­ło wyko­rzy­stać stu­dio AMC, któ­re w 2016 wypro­du­ko­wa­ło pierw­szy sezon seria­lu opar­te­go na Kazno­dziei wła­śnie. Ten, cie­sząc się uzna­niem kry­ty­ków i widzów, docze­kał się kolej­nych trzech sezo­nów. Całość będzie wkrót­ce emi­to­wa­na na kana­le AMC Pol­ska. Czy­taj dalej

-->