Ekranizacje Zapowiedzi

Jest szansa na serial w świecie Harry’ego Pottera?!

Ostat­ni film z serii adap­ta­cji słyn­ne­go sied­miok­się­gu J.K. Row­ling o Har­rym Pot­te­rze – dru­ga część Insy­gniów Śmier­ci – pre­mie­rę w kinach mia­ła dzie­sięć lat temu. Od tam­te­go cza­su powsta­ła westen­do­wa kon­ty­nu­acja w posta­ci sztu­ki Har­ry Pot­ter i prze­klę­te dziec­ko, dosta­li­śmy kil­ka gier mobil­nych, cze­ka­my na dużą grę akcji z otwar­tym świa­tem, w tym samym uni­wer­sum osa­dzo­na zosta­ła tak­że seria Fan­ta­stycz­ne zwie­rzę­ta – dwa fil­my już za nami, trze­ci jest w dro­dze, pla­no­wa­ne są kolej­ne dwa. Bra­ku­je w tym wszyst­kim jesz­cze seria­lu powią­za­ne­go z Har­rym Pot­te­rem. Oka­zu­je się, że i na to jest spo­ra szansa.

The Hol­ly­wo­od Repor­ter” dono­si, że pomysł tele­wi­zyj­nej pro­duk­cji osa­dzo­nej w uni­wer­sum J.K. Row­ling jest jak naj­bar­dziej rze­czy­wi­sty. Źró­dła ame­ry­kań­skie­go maga­zy­nu twier­dzą, że nad pro­jek­tem pochy­la­ją się aktu­al­nie ludzie z War­ner Bros. i HBO Max. Pra­ce są jed­nak na bar­dzo wcze­snym eta­pie, moż­na powie­dzieć kon­cep­cyj­nym. Zespo­ły sce­na­rzy­stów zbie­ra­ją pomy­sły, spraw­dza­ją róż­ne moż­li­wo­ści. Nie wymie­nia się przy tym jesz­cze żad­nych kon­kret­nych nazwisk.

HBO Max i War­ner Bros. póki co nie potwier­dza­ją donie­sień o pla­no­wa­nym seria­lu tele­wi­zyj­nym. Zazna­cza­ją, że w tym momen­cie taki pro­jekt nie znaj­du­je się w produkcji.

Moż­na jed­nak zakła­dać, że tele­wi­zyj­ny Har­ry Pot­ter był­by strza­łem w dzie­siąt­kę dla poszu­ku­ją­ce­go kolej­nych hitów HBO. W grę wcho­dzą prze­cież poten­cjal­nie ogrom­ne zyski. Przy­po­mnij­my, że osiem fil­mów o Har­rym Pot­te­rze pozwo­li­ło stu­diu War­ner Bros. zaro­bić ponad 7 miliar­dów dolarów.

Wszyst­ko to pozwa­la wie­rzyć, że roz­mo­wy o seria­lu tele­wi­zyj­nym w świe­cie J.K. Row­ling mogą rze­czy­wi­ście wła­śnie teraz się toczyć. War­to tu jed­nak zazna­czyć, że nawet jeśli tak jest, to na efekt koń­co­wy przyj­dzie nam pocze­kać kil­ka dłu­gich lat.

źró­dło hol­ly­wo­od reporter

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy