Ekranizacje Zapowiedzi

Podpalaczka ponownie będzie wzniecać pożary na ekranach

Powie­ści i opo­wia­da­nia Ste­phe­na Kin­ga zawsze znaj­do­wa­ły się w cen­trum zain­te­re­so­wa­nia bran­ży fil­mo­wej. Ostat­nio pisa­li­śmy, że po ogrom­nym komer­cyj­nym suk­ce­sie naj­now­szej ekra­ni­za­cji TO może­my się spo­dzie­wać jesz­cze więk­szej licz­by pro­duk­cji czer­pią­cych z kin­gow­skie­go dorob­ku lite­rac­kie­go. Naj­wy­raź­niej dla prze­my­słu rów­nie atrak­cyj­ne są nowe tek­sty, jak i te star­sze, już eks­plo­ato­wa­ne. Poja­wi­ły się pierw­sze infor­ma­cje o kolej­nej ekra­ni­za­cji Pod­pa­lacz­ki z 1980 roku.

Powieść opo­wia­da o dziew­czyn­ce obda­rzo­nej moca­mi piro­ki­ne­zy, czy­li umie­jęt­no­ścią two­rze­nia ognia przy pomo­cy same­go umy­słu. Char­lie wraz z ojcem ucie­ka przed rzą­do­wą agen­cją odpo­wie­dzial­ną za jej nad­na­tu­ral­ny stan. Dziec­ko jest bowiem pierw­szym obiek­tem, któ­ry wykształ­cił w sobie tak sil­ne zdol­no­ści. Pro­jekt, któ­ry uzna­ny został za poraż­kę może dostać kolej­ną szansę.

W 1984 roku powsta­ła pierw­sza ekra­ni­za­cja książ­ki. W rolę mło­dej mutant­ki wcie­li­ła się dzie­wię­cio­let­nia wte­dy Drew Bar­ry­mo­re. Ojca zagrał David Keith.

Teraz Pod­pa­lacz­ka ma powró­cić na ekra­ny kin. „Varie­ty” poin­for­mo­wa­ło, że film dla Uni­ver­sal Pic­tu­res wyre­ży­se­ru­je Fatih Akin. Nie­miec­ki reży­ser turec­kie­go pocho­dze­nia ma już na swo­im kon­cie kil­ka nagród. Wśród naj­waż­niej­szych jego fil­mów nale­ża­ło­by wymie­nić Gło­wą w mur z 2004 roku (nagro­da Zło­te­go Niedź­wie­dzia Mię­dzy­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu Fil­mo­we­go w Ber­li­nie) i W ułam­ku sekun­dy z 2017 (Zło­ty Glob za naj­lep­szy film nie­an­glo­ję­zycz­ny). Za sce­na­riusz odpo­wie Scott Teems (Wie­czor­ne słoń­ce, Rectify).

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy