Ekranizacje

Burke i Grainiger jako postaci stworzone przez J.K. Rowling

BBC One zapo­wie­dzia­ła serial “Cor­mo­ran Stri­ke” na pod­sta­wie serii kry­mi­na­łów opo­wia­da­ją­cych o Cor­mo­ra­nie Stri­ke­’u napi­sa­nych przez J.K. Row­ling pod pseu­do­ni­mem Robert Gal­bra­ith (“Woła­nie kukuł­ki”, “Jedwab­nik”, “Żni­wa zła”). Stri­ke to wete­ran z Afga­ni­sta­nu, któ­ry pod wpły­wem ura­zów porzu­cił karie­rę woj­sko­wą i został pry­wat­nym detektywem.

W rolę Stri­ke­’a wcie­la się Tom Bur­ke, zaś w rolę Robin Vene­tii Ella­cott, czy­li jego asy­stent­ki i sekre­tar­ki, wcie­li się Hol­li­day Grainger.

Zdję­cia do pro­duk­cji roz­pocz­ną się w Lon­dy­nie jesz­cze w tym mie­sią­cu. Cały serial ma trwać 7 godzin.

Wydaw­ca o pierw­szej czę­ści przy­gód Cor­mo­ra­na Strike‘a:

Cia­ło super­mo­del­ki Luli Lan­dry zosta­je zna­le­zio­ne pod oknem bal­ko­nu jej lon­dyń­skiej rezy­den­cji. Poli­cja stwier­dza samo­bój­stwo, ale brat cele­bryt­ki w to nie wie­rzy, dla­te­go zatrud­nia pry­wat­ne­go detek­ty­wa, Cor­mo­ra­na Strike’a.

Stri­ke jest wete­ra­nem wojen­nym, pod­czas służ­by w Afga­ni­sta­nie ucier­piał i fizycz­nie i psy­chicz­nie. Ma kło­po­ty finan­so­we i wła­śnie roz­stał się z kobie­tą swo­je­go życia. Spra­wa Luli jest dla nie­go szan­są na odbi­cie się od dna, ale im bar­dziej detek­tyw wikła się w skom­pli­ko­wa­ny świat wyż­szych sfer, tym więk­sze gro­zi mu niebezpieczeństwo.

Wcią­ga­ją­ca, ele­ganc­ka intry­ga zanu­rzo­na w atmos­fe­rze Lon­dy­nu – od spo­koj­nych uli­czek May­fa­ir, przez cia­sne bary East Endu, aż po zgiełk Soho – spra­wia, że “Woła­nie kukuł­ki” jest nad­zwy­czaj­ną książką.

wolanie_kukulki_robert_galbraith

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy