Ekranizacje

George R.R. Martin reklamuje nowy serial bazujący na swojej twórczości

O George’u Mar­ti­nie sły­szał już wła­ści­wie każ­dy za spra­wą epic­kiej sagi Pie­śni lodu i ognia, a naj­pew­niej dzię­ki jej seria­lo­wej adap­ta­cji HBO, pt. Gra o tron. Zanim jed­nak Ame­ry­ka­nin zmie­rzył się z mate­rią fan­ta­sy z zami­ło­wa­niem kre­ślił nie­rzad­ko mrocz­ne fabu­ły gatun­ku scien­ce fic­tion. War­to zwró­cić uwa­gę na opo­wia­da­nie Night­fly­ers z 1980 roku, któ­re naj­pierw sta­ło się kan­wą fil­mu (1987), a jesz­cze w tym roku tra­fi na ekra­ny tele­wi­zo­rów w posta­ci serialu.

Ory­gi­nal­nie Night­fly­ers zosta­ło opu­bli­ko­wa­ne w legen­dar­nym ame­ry­kań­skim maga­zy­nie „Ana­log Scien­ce Fic­tion and Fact”, któ­re­go redak­to­rem przez ponad trzy­dzie­ści lat był John W. Camp­bell, gdzie debiu­to­wa­ły takie sła­wy jak Isa­ac Asi­mov, Robert A. Hein­le­in czy A.E. van Vogt. Rok póź­niej Mar­tin na proś­bę swo­je­go redak­to­ra roz­sze­rzył porząd­nie tekst, zapew­nia­jąc swo­im boha­te­rom pogłę­bio­ne histo­rie z prze­szło­ści oraz wzbo­ga­ca­jąc posta­ci drugoplanowe.

Nowe­la zdo­by­ła nagro­dę Locu­sa, była rów­nież nomi­no­wa­na do Hugo. W 1987 roku Robert Col­lec­tor prze­niósł ją na medium fil­mo­we. W Pol­sce adap­ta­cja zna­na jest jako Noc­ni najeźdź­cy. Obraz nie wywo­łał fali zachwy­tów. Szan­sę może mieć teraz jed­nak serial pro­du­ko­wa­ny przez sta­cje Syfy i Netflix.

Kil­ka dni temu w Inter­ne­cie poja­wił się pierw­szy zwia­stun wido­wi­ska. Może­my rzu­cić okiem na obsa­dę oraz wnę­trze tytu­ło­we­go stat­ku kosmicz­ne­go nale­żą­ce­go do obcej cywi­li­za­cji, któ­ry będzie eks­plo­ro­wa­ny przez ziem­skich naukow­ców – klau­stro­fo­bicz­ne kory­ta­rze, w któ­rych czai się prze­ra­ża­ją­ca śmierć. W mate­ria­le poja­wia się rów­nież Geo­r­ge R.R. Mar­tin. Ten mimo że w pro­duk­cji seria­lu pal­ców nie maczał przez wzgląd na kon­trakt z HBO, wymie­nio­ny zosta­nie jako pro­du­cent wykonawczy.

Night­fly­ers to histo­ria o nawie­dzo­nym domu, z tym że na stat­ku kosmicz­nym. To Psy­cho­za w kosmo­sie. Nie mogę się docze­kać jego poja­wie­nia na ekra­nie, mówi ame­ry­kań­ski pisarz.

Pro­du­cen­tem seria­lu jest Robert Jef­fe, któ­ry rów­nież pra­co­wał przy fil­mo­wej adap­ta­cji z 1987 roku. Na ekra­nie poja­wią się Gret­chen Mol, Eoin Mac­ken, David Aja­la, Sam Stri­ke, Maya Eshet, Angus Samp­son, Jodie Tur­ner-Smith, Brían F. O’Byrne, Phil­lip Rhys. Pierw­szy sezon ma mieć dzie­sięć odcin­ków. Pre­mie­ra zosta­ła zapla­no­wa­na na jesień 2018.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy