Ekranizacje

Sezon czwarty Sherlocka zapowiedziany!

Wie­my już, kie­dy dokład­nie powró­ci “Sher­lock” BBC – pre­mie­ra czwar­te­go sezo­nu będzie mia­ła miej­sce 1 stycz­nia 2017 roku. Sta­cja opu­bli­ko­wa­ła tak­że nową zapo­wiedź tego sezonu.

Oczy­wi­ście w rolach głów­nych Hol­me­sa i Wat­so­na powró­cą Bene­dict Cum­ber­batch oraz Mar­tin Fre­eman. W obsa­dzie zoba­czy­my tak­że Aman­dę Abbing­ton, Louise Bre­aley, Unę Stubbs, Mar­ka Gatis­sa i Toby­’e­go Jonesa.

Moż­na tak­że spe­ku­lo­wać fabu­łę odcin­ków, ponie­waż nawią­zu­ją one tytu­ła­mi do tek­stów Sir Arthu­ra Conan Doy­le­’a: “The Six That­chers” oraz “The Lying Detec­ti­ve” przy­wo­dzą na myśl “The Adven­tu­re of the Six Napo­le­ans” i “The Adven­tu­re of the Dying Detective”.

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy