Ekranizacje Zapowiedzi

Zwiastun serialowego spin-offu kultowego Milczenia owiec

Fil­mo­we Mil­cze­nie owiec, podob­nie jak jego powie­ścio­wy pier­wo­wzór autor­stwa Tho­ma­sa Har­ri­sa, opo­wia­da o mło­dej agent­ce FBI, Cla­ri­ce Star­ling, któ­ra z pomo­cą seryj­ne­go mor­der­cy sta­ra się pochwy­cić bru­tal­ne­go prze­stęp­cę obdzie­ra­ją­ce­go ofia­ry ze skó­ry. Do posta­ci Cla­ri­ce wra­ca­my w Han­ni­ba­lu, któ­re­go akcja roz­gry­wa się sie­dem lat po roz­wią­za­niu spra­wy Buf­fa­lo Bil­la. Zasta­je­my wte­dy agent­kę mimo mło­de­go wie­ku na skra­ju karie­ry. Co się z nią dzia­ło przez tych kil­ka lat? Na to pyta­nie spró­bu­je odpo­wie­dzieć nowy serial sta­cji CBS.

Na począt­ku 2020 roku ogło­szo­no, że ame­ry­kań­ski kanał tele­wi­zyj­ny wypro­du­ku­je spin-off Mil­cze­nia owiec, któ­re­go głów­ną boha­ter­ką będzie Cla­ri­ce Stir­ling. Pro­du­cen­ta­mi wyko­naw­czy­mi i auto­ra­mi sce­na­riu­sza zosta­li Alex Kurt­zman i Jen­ny Lumet, pra­cu­ją­cy wcze­śniej razem przy seria­lu Star Trek: Discovery.

Po ponad dwu­dzie­stu latach mil­cze­nia dostą­pi­li­śmy zaszczy­tu odda­nia gło­su jed­nej z naj­bar­dziej wytrwa­łych boha­te­rek – Cla­ri­ce Star­ling. Jej odwa­ga i zło­żo­ność zawsze roz­świe­tla­ły dro­gę, nawet kie­dy histo­ria jej życia pozo­sta­wa­ła w cie­niu. Ale dziś wła­śnie tej opo­wie­ści potrze­bu­je­my naj­bar­dziej: o jej wysił­kach, jej upo­rze, jej zwy­cię­stwie. To jest jej czas, teraz i zawsze, mówi­li twór­cy na kon­fe­ren­cji przy oka­zji ogła­sza­nia projektu.

Serial został zaty­tu­ło­wa­ny Cla­ri­ce. Głów­na boha­ter­ka wra­ca do pra­cy w tere­nie w 1993, rok po wyda­rze­niach zna­nych z Mil­cze­nia owiec. W opi­sie pro­jek­tu prze­czy­tać może­my, że jej nie­zwy­kła oso­ba przy­cią­ga róż­nej maści sza­leń­ców, potwo­ry w ludz­kiej skó­rze. Jed­nak nie tyl­ko z nimi będzie się zma­gać. Cla­ri­ce cze­ka trud­ne zada­nie odna­le­zie­nia się w pra­cy nie­mal cał­ko­wi­cie zdo­mi­no­wa­nej przez mężczyzn.

Sta­cja CBS wypu­ści­ła zwia­stun seria­lu. Zapre­zen­to­wa­ny mate­riał daje nam nadzie­ję na praw­dzi­wie mrocz­ne wido­wi­sko, kli­ma­tem nawią­zu­ją­ce do kul­to­we­go Mil­cze­nia owiec. Zobacz­cie sami:

W rolę Cla­ri­ce Star­ling wcie­la się Rebec­ca Bre­eds. Poza nią na ekra­nach zoba­czy­my rów­nież: Luc­cę De Oli­ve­ira, Devyn A. Tyler, Kala Pen­na, Nic­ka San­do­wa, Micha­ela Cudlit­za i Mar­nee Carpenter.

Pierw­szy odci­nek wyemi­to­wa­ny zosta­nie 11 lutego.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy