Zapowiedzi

Zapowiedź ilustrowanej edycji Harry’ego Pottera i Komnaty Tajemnic

Na ofi­cjal­nym pro­fi­lu wydaw­nic­twa Blo­oms­bu­ry Publi­shing opu­bli­ko­wa­ny został zwia­stun zbli­ża­ją­ce­go się ilu­stro­wa­ne­go wyda­nia dru­gie­go tomu serii o Har­rym Pot­te­rze, czy­li “Har­ry­’e­go Pot­te­ra i Kom­na­ty Tajemnic”.

Książ­ka będzie zawie­rać ilu­stra­cje bry­tyj­skie­go arty­sty Jima McKaya. Jego pra­ce zachwy­ci­ły samą autor­kę. Dzię­ki fil­mi­ko­wi poni­żej może­cie prze­ko­nać się, czy Was też przekonają.

 

O samej książce:

Po dru­gim, lecz pierw­szym świa­do­mym zwy­cię­stwie Harry’ego nad Lor­dem Vol­de­mor­tem w pod­zie­miach Hogwar­tu, zaczę­ły się waka­cje. Zanim zain­au­gu­ro­wa­no dru­gi rok nauki w szko­le magii, Pot­te­ra odwie­dził Zgre­dek, domo­wy skrzat. Ostrzegł on Harry’ego przed powro­tem do szko­ły. Gdy cza­ro­dziej nie chciał przy­rzec mu, że nie wró­ci do magicz­nej pla­ców­ki edu­ka­cyj­nej, skrzat użył magii, w wyni­ku cze­go Har­ry otrzy­mał od wujo­stwa doży­wot­ni szla­ban. Z opre­sji ura­to­wa­li go Weasley­owie – bliź­nia­ki Fred i Geo­r­ge oraz Ron, któ­rzy pota­jem­nie przy­le­cie­li po nie­go lata­ją­cym For­dem Anglią ich ojca. Począ­tek roku nie zapo­wia­dał nicze­go nie­zwy­kłe­go. Prze­łom doko­nał się dopie­ro w Hal­lo­we­en. Wte­dy to kot­ka Argu­sa Fil­cha, Pani Nor­ris zosta­ła przez kogoś spe­try­fi­ko­wa­na. Nad nią, na jed­nej ze ścian poja­wi­ło się ostrze­że­nie – legen­dar­na Kom­na­ta Tajem­nic zosta­ła otwar­ta. Wię­zio­ne­go w niej przez 10 stu­le­ci Potwo­ra Sly­the­ri­na uwol­nio­no. Wkrót­ce doszło do kolej­nych petry­fi­ka­cji. Ogło­szo­no też, że jeśli ata­ki nie usta­ną, szko­ła zosta­nie zamknię­ta. Har­ry, Her­mio­na i Ron wpa­dli na tro­py, któ­ry dopro­wa­dzi­ły ich do Kom­na­ty Tajem­nic, ratu­jąc tym samym szkołę.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy