Ekranizacje Zapowiedzi

Widzieliście już zwiastun nowej produkcji ze świata Wiedźmina?

Dziś pre­mie­rę miał dru­gi sezon Wiedź­mi­na z Hen­rym Cavil­lem, Anyą Cha­lo­trą i Freyą Allan w rolach głów­nych. Net­flix udo­stęp­nił wszyst­kie osiem odcin­ków naraz, a dla wytrwa­łych widzów na samym koń­cu mara­to­nu cze­ka­ła nie­spo­dzian­ka. Oto bowiem po napi­sach koń­co­wych fina­łu dru­gie­go sezo­nu znaj­du­je się spe­cjal­ny mate­riał, zapo­wia­da­ją­cy nową pro­duk­cję ze świa­ta Wiedź­mi­na. Widzie­li­ście już?

Dołą­czo­ny do ostat­nie­go odcin­ka mate­riał nie jest typo­wą sce­ną po napi­sach, zna­ną cho­ciaż­by z fil­mów super­bo­ha­ter­skich z uni­wer­sum Marve­la. Net­flix udo­stęp­nił widzom pierw­szy zwia­stun zapo­wia­da­nej od dłuż­sze­go cza­su pro­duk­cji, opo­wia­da­ją­cej o cza­sach, kie­dy doszło do mitycz­nej koniunk­cji sfer, w wyni­ku któ­rej świa­ty elfów, ludzi i potwo­rów połą­czy­ły się w jeden. Mowa oczy­wi­ście o seria­lu Wiedź­min: Rodo­wód krwi.

Akcja pro­duk­cji roz­gry­wać się będzie 1200 lat przed wyda­rze­nia­mi zna­ny­mi z opo­wia­dań i z sagi Andrze­ja Sap­kow­skie­go. Opo­wie o legen­dar­nej koniunk­cji sfer, inwa­zji potwo­rów oraz pró­bach stwo­rze­nia pierw­sze­go wiedźmina.

W rolach głów­nych zoba­czy­my Sophię Brown jako Éile, któ­ra porzu­ci­ła dro­gę wojow­nicz­ki dla muzy­ki, Michel­le Yeoh jako Scian, mistrzy­nię mie­cza oraz Lau­ren­ce­’a O’Fu­ara­ina jako poszu­ku­ją­ce­go zemsty Fjal­la. Poza nimi w seria­lu wystę­pu­ją mię­dzy inny­mi: Mir­ren Mack, Len­ny Hen­ry, Jacob Col­lins, Liz­zie Annis, Huw Novel­li, Fran­ce­sca Mills, Amy Mur­ray, Natha­niel Cur­tis, Zach Wyatt oraz Dylan Moran.

Wspo­mnia­ny zwia­stun może­cie zoba­czyć na plat­for­mie Net­flix. Jeden z użyt­kow­ni­ków ser­wi­su YouTu­be posta­no­wił go rów­nież tam zamieścić:

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy