Aktualności Zapowiedzi

Doczekamy się jeszcze jednej powieści Remigiusza Mroza w tym roku

Dotych­czas w tym roku zosta­ło wyda­nych sie­dem powie­ści Remi­giu­sza Mro­za, co nadal może budzić podziw, ale jak na tego aku­rat pisa­rza wca­le nie jest wyni­kiem aż tak impo­nu­ją­cym. Oka­zu­je się, że autor słyn­nych serii o komi­sa­rzu Wik­to­rze For­ście czy mece­nas Joan­nie Chył­ce nie powie­dział jesz­cze ostat­nie­go sło­wa. Pod koniec listo­pa­da uka­że się jesz­cze jed­na jego książka.

Fani Remi­giu­sza Mro­za mają­cy nadzie­ję na coś nowe­go mogą poczuć się zawie­dze­ni, ponie­waż zapo­wie­dzia­na na Face­bo­oku powieść to reedy­cja wyda­ne­go w 2016 W cie­niu pra­wa. Nakład daw­no już się wyczer­pał, dla­te­go posta­no­wio­no powieść wzno­wić, przy oka­zji nada­jąc jej nową sza­tę graficzną.

Mia­ło już wpraw­dzie nie być żad­nych ksią­żek do koń­ca roku, ale ze wzglę­du na wczo­raj­szy szturm na empik, trze­ba reagować.
A zatem oto ostat­nia pozy­cja w tym wyjąt­ko­wo weso­łym i uda­nym roku! Z jed­nej stro­ny praw­ni­czy retro kry­mi­nał, z dru­giej histo­ria, któ­ra w pokręt­nym autor­skim zamy­śle mia­ła stać się zaląż­kiem wie­lo­po­ko­le­nio­wej sagi histo­rycz­nej – a osta­tecz­nie zamknę­ła się w jed­nym tomie, napi­sał na swo­im pro­fi­lu na Face­bo­oku Remi­giusz Mróz.

W cie­niu pra­wa opo­wia­da o Eri­ku Lan­dec­kim, któ­ry mimo spla­mio­nej prze­szło­ści dość nie­ocze­ki­wa­nie zosta­je zatrud­nio­ny w austro-węgier­skim dwor­ku. Kie­dy jed­nak dzie­dzic rodu ginie, Polak szyb­ko sta­je się głów­nym podej­rza­nym. W 1909 kara za mor­der­stwo jest tyl­ko jed­na – śmierć przez powie­sze­nie. Dla­te­go Erik musi jak naj­szyb­ciej oczy­ścić swo­je imię.

Powieść uka­że się nakła­dem wydaw­nic­twa Czwar­ta Stro­na. Pre­mie­ra zosta­ła zapla­no­wa­na na 25 listopada.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak


Naj­lep­sze gadże­ty książ­ko­we tyl­ko na Molom.pl! Zaj­rzyj TUTAJ lub klik­nij w obra­zek! Teraz za zaku­py powy­żej 100 zł wysył­ka gratis.

https://molom.pl/sklep/

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy