Aktualności Ekranizacje

Gellert Grindelwald z nową twarzą. Johnny’ego Deppa zastąpi Mads Mikkelsen

Burz­li­wy, deli­kat­nie mówiąc, zwią­zek John­ny­’e­go Dep­pa z Amber Heard kosz­to­wał ame­ry­kań­skie­go akto­ra karie­rę. W obli­czu prze­gra­ne­go z „The Sun” pro­ce­su o znie­sła­wie­nie odtwór­ca roli Gel­ler­ta Grin­del­wal­da w fil­mach z serii Fan­ta­stycz­ne Zwie­rzę­ta został “popro­szo­ny” przez wytwór­nię War­ner Bros. o zre­zy­gno­wa­nie z wystą­pień w kolej­nych czę­ściach. Twór­cy szyb­ko zna­leź­li zastęp­stwo dla John­ny­’e­go Deppa.

Już od dłuż­sze­go cza­su mówi­ło się, że w trze­ciej czę­ści Fan­ta­stycz­nych Zwie­rząt będzie­my mogli zoba­czyć duń­skie­go akto­ra Mad­sa Mik­kel­se­na, zna­ne­go z ról Le Chif­fre­’a w bon­dow­skim Casi­no Roy­ale, Han­ni­ba­la Lec­te­ra w seria­lu tele­wi­zyj­nym opo­wia­da­ją­cym o chy­ba naj­słyn­niej­szym fik­cyj­nym mor­der­cy czy Kaeci­liu­sa w hicie Marvel Stu­dios Dok­tor Stran­ge.

Dotych­czas były to jed­nak jedy­nie plot­ki. Ostat­nio War­ner Bros. potwier­dzi­ło osta­tecz­nie, że rze­czy­wi­ście kon­trakt z akto­rem został pod­pi­sa­ny. Mads Mik­kel­sen w trze­ciej czę­ści Fan­ta­stycz­nych Zwie­rząt wcie­li się w Gel­ler­ta Grin­del­wal­da, potęż­ne­go czar­no­księż­ni­ka, nie­gdyś bar­dzo bli­skie­go przy­ja­cie­la Albu­sa Dum­ble­do­re­’a, teraz jego naj­za­cie­klej­sze­go wroga.

Pra­ce nad kon­ty­nu­acją Zbrod­ni Grin­del­wal­da trwa­ją. Film nadal nie dostał swo­je­go tytu­łu. Pier­wot­na data pre­mie­ry – listo­pad 2021 – zosta­ła prze­nie­sio­na na 15 lip­ca 2022. Reży­se­rem ponow­nie jest David Yates, auto­ra­mi sce­na­riu­sza są Ste­ve Klo­ves i J.K. Row­ling. Na ekra­nach na pew­no zoba­czy­my kil­ka zna­nych nam już z poprzed­nich czę­ści twa­rzy. Powró­cą mię­dzy inny­mi: Eddie Red­may­ne, Kathe­ri­ne Water­ston, Jude Law, Dan Fogler, Ali­son Sudol czy Ezra Miller.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy