Sprawdzasz tag

Gellert Grindelwald

Aktualności Ekranizacje

Gellert Grindelwald z nową twarzą. Johnny’ego Deppa zastąpi Mads Mikkelsen

Burz­li­wy, deli­kat­nie mówiąc, zwią­zek John­ny­’e­go Dep­pa z Amber Heard kosz­to­wał ame­ry­kań­skie­go akto­ra karie­rę. W obli­czu prze­gra­ne­go z „The Sun” pro­ce­su o znie­sła­wie­nie odtwór­ca roli Gel­ler­ta Grin­del­wal­da w fil­mach z serii Fan­ta­stycz­ne Zwie­rzę­ta został “popro­szo­ny” przez wytwór­nię War­ner Bros. o zre­zy­gno­wa­nie z wystą­pień w kolej­nych czę­ściach. Twór­cy szyb­ko zna­leź­li zastęp­stwo dla John­ny­’e­go Dep­pa. Czy­taj dalej

-->