Aktualności Ekranizacje

Rozpoczęły się zdjęcia do adaptacji Innych ludzi Doroty Masłowskiej

Z koń­cem lip­ca zeszłe­go roku gruch­nę­ła wieść, że War­ner Bros. Pic­tu­res zain­te­re­so­wa­ło się wypro­du­ko­wa­niem pol­skie­go fil­mu bazu­ją­ce­go na ostat­niej powie­ści lau­re­at­ki Pasz­por­tu Poli­ty­ki i Nagro­dy Lite­rac­kiej Nike, Doro­ty Masłow­skiej. Hipho­po­wa opo­wieść o współ­cze­snej War­sza­wie i jej miesz­kań­cach, pocho­dzą­cych z róż­nych warstw spo­łecz­nych, ze swo­imi moty­wa­cja­mi, uczu­cia­mi, kul­tu­rą i eks­pre­sją wkro­czy­ła w fazę fil­mo­wa­nia. Innych ludzi zoba­czy­my jesz­cze w tym roku.

Zdję­cia ruszy­ły 6 lute­go. Ich auto­rem będzie Bar­tosz Bie­niek. Krze­sło reży­ser­skie zaj­mu­je Alek­san­dra Ter­piń­ska, dla któ­rej ten pro­jekt jest debiu­tem, jeśli cho­dzi o dłu­gi metraż. War­to jed­nak pamię­tać, że już wcze­śniej świę­ci­ła suk­ce­sy ze swo­imi krót­ko­me­tra­żo­wy­mi pro­duk­cja­mi. Jej Naj­pięk­niej­sze fajer­wer­ki ever otrzy­ma­ły Rail d’Or i Canal+ Award na Mię­dzy­na­ro­do­wym Festi­wa­lu Fil­mo­wym w Can­nes w 2018.

Inni ludzie to opo­wieść, w któ­rej ogrom­ną rolę odgry­wa muzy­ka, podob­nie zresz­tą, jak w poprzed­nich książ­kach Doro­ty Masłow­skiej. Nie ina­czej będzie w fil­mie. Tu do przy­go­to­wa­nia opra­wy dźwię­ko­wej zapro­szo­ny został Auer, pro­du­cent Peze­ta, zna­ny rów­nież z solo­wych występów.

Z Auerem spo­ro roz­ma­wia­my o tym, jakie emo­cje powin­na nieść muzy­ka w każ­dej sce­nie, co ma wyra­żać, co wzmac­niać i jak się ma wobec poszcze­gól­nych boha­te­rów. W ten spo­sób sta­ra­my się stwo­rzyć spój­ną, a rów­no­cze­śnie zróż­ni­co­wa­ną war­stwę, któ­ra jest jed­ną z waż­niej­szych w tym fil­mie, mówi­ła Alek­san­dra Terpińska.

W kino­wej wer­sji Innych ludzi wystą­pią mię­dzy inny­mi: Sonia Boho­sie­wicz (Woj­na pol­sko-ruska, Obła­wa), Seba­stian Fabi­jań­ski (Kamer­dy­ner, Pit­bull. Nie­bez­piecz­ne kobie­ty), Jacek Beler (Ślep­nąć od świa­teł, Wata­ha), Mag­da­le­na Kole­śnik (Rojst, Mia­sto 44), Marek Kali­ta (Dro­gów­ka, Czer­wo­ny pająk) i Beata Kaw­ka (Pit­bull. Nowe porząd­ki, Służ­by specjalne).

Pisząc Innych ludzi cały czas widzia­łam w gło­wie wiel­ki klip, więc fakt, że ten klip jest teraz w pro­duk­cji przy­pra­wia mnie o dresz­cze. A z dru­giej stro­ny eks­cy­tu­je mnie, że film Alek­san­dry jest przed­się­wzię­ciem tak eks­pe­ry­men­tal­nym, dziw­nym, po ban­dzie. Do nicze­go nie­po­dob­nym – bo tak jak ten tekst nie jest rapem, tyl­ko roz­bu­cha­ną lite­rac­ką fan­ta­zją wokół nie­go, tak Alek­san­dra, żeby go zekra­ni­zo­wać musia­ła wymy­ślić jakąś nową, uni­kal­ną for­mę fil­mo­wą, sko­men­to­wa­ła Doro­ta Masłowska.

Według zapo­wie­dzi War­ner Bros. pre­mie­ra fil­mu zapla­no­wa­na jest na jesień 2020.

źró­dło: wbep.pl

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy