Ekranizacje Zapowiedzi

Rosjanie produkują nową adaptację Anny Kareniny dla Netflixa

Anna Kare­ni­na, jed­na z naj­po­pu­lar­niej­szych powie­ści rosyj­skie­go pisa­rza Lwa Toł­sto­ja, wyda­na zosta­ła po raz pierw­szy w latach 1875 – 1877. Na prze­strze­ni pra­wie 150 lat zyska­ła roz­głos na całym świe­cie, docze­ka­ła się rów­nież kil­ku­na­stu adap­ta­cji tele­wi­zyj­nych i kino­wych. Net­flix ogło­sił, że trwa­ją pra­ce nad seria­lem opar­tym na Annie Kare­ni­nie. Za pro­duk­cję odpo­wia­da rosyj­skie stu­dio 1–2‑3 Production.

Skła­da­ją­ca się z ośmiu czę­ści powieść opo­wia­da histo­rię trzech szla­chec­kich rodzin, w losach któ­rych poważ­nie mie­sza miłość. Naj­więk­szą zmia­ną wzglę­dem ory­gi­na­łu będzie czas akcji adap­ta­cji. Serial ma być bowiem uwspół­cze­śnio­ną wer­sją Anny Kareniny.

W roli głów­nej zoba­czy­my Swie­tła­nę Chod­czen­ko­wą (Mała Moskwa, Wolve­ri­ne, Szpieg). Aktor­ka wcie­li się w Annę Kare­ni­nę, żonę wkrót­ce mają­ce­go zostać guber­na­to­rem Peters­bur­ga Alek­sie­ja, któ­ra wikła się w romans z przed­się­bior­czym Wroń­skim. Zaka­za­ny zwią­zek szyb­ko zagro­zi deli­kat­nej rów­no­wa­dze rodzin­nych wię­zi i towa­rzy­skich relacji.

Serial będzie nosił tytuł Anna K. Będzie to pierw­sza rosyj­ska pro­duk­cja reali­zo­wa­na na zle­ce­nie Net­fli­xa. Sce­na­rzy­sta­mi są Roman Kan­tor i Maria Miku­li­na. Za reży­se­rię odpo­wia­da­ją Vale­riy Fedo­ro­vich, Evge­niy Niki­shov, Nata­sza Mier­ku­ło­wa, Alek­siej Czu­pow i Roman Kantor.

Data pre­mie­ry jest jesz­cze nieznana.

źró­dło: deadline

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy