Ekranizacje Zapowiedzi

Produkcja Koła czasu Amazona wystartuje jeszcze w tym roku

W paź­dzier­ni­ku zeszłe­go roku infor­mo­wa­li­śmy, że poszu­ku­ją­cy swo­jej Gry o Tron Ama­zon Stu­dios bie­rze na warsz­tat jeden z naj­po­pu­lar­niej­szych cyklów fan­ta­sy na świe­cie. Liczą­ca sobie czter­na­ście tomów seria Koło cza­su Rober­ta Jor­da­na – dokoń­czo­na po śmier­ci auto­ra przez Bran­do­na San­der­so­na – jest nie­wąt­pli­wie dosko­na­łym źró­dłem epic­kich przy­gód wystar­cza­ją­cych do zapeł­nie­nia co naj­mniej kil­ku, jeśli nie kil­ku­na­stu seria­lo­wych sezo­nów. Nie wybie­gaj­my jed­nak za bar­dzo w przy­szłość. Ama­zon musi się posta­rać, żeby nie zaprze­pa­ścić szan­sy już pierw­szą serią. Pro­duk­cja rusza jesie­nią tego roku.

Infor­ma­cja o pla­nie pro­duk­cyj­nym seria­lu poja­wi­ła się w 1128. nume­rze „Pro­duc­tion Weekly”, inter­ne­to­we­go perio­dy­ku zaj­mu­ją­ce­go się śle­dze­niem i kata­lo­go­wa­niem pro­duk­cyj­nych nowi­nek. To wła­śnie tam może­my prze­czy­tać, że pra­ce na pla­nie Koła cza­su mają ruszyć we wrze­śniu 2019 roku. Wia­do­mo rów­nież, że zdję­cia będą krę­co­ne w Pra­dze. Naj­wi­docz­niej Euro­pa coraz czę­ściej przy­cią­ga twór­ców fil­mów czy seria­li tele­wi­zyj­nych o tema­ty­ce fan­ta­stycz­nej. Przy­po­mi­na­my, że inna gło­śna pro­duk­cja fan­ta­sy, Wiedź­min, jest krę­co­na na Węgrzech.

Razem z datą roz­po­czę­cia pro­duk­cji zamiesz­czo­no ofi­cjal­ny opis serialu:

Epic­kie fan­ta­sy osa­dzo­ne w roz­le­głym, epic­kim świe­cie, w któ­rym ist­nie­je magia, choć tyl­ko kobie­ty mogą jej uży­wać. Histo­ria opo­wia­da o Moira­ine, człon­ki­ni tajem­ni­czej, a zara­zem wpły­wo­wej, zło­żo­nej z samych kobiet orga­ni­za­cji Aes Sedai, wyru­sza­ją­cej w nie­bez­piecz­ną podróż po całym świe­cie wespół z pię­cio­ma inny­mi oso­ba­mi. Moira­ine wie­rzy, że jed­no z nich może być wcie­le­niem nie­zwy­kle potęż­nej posta­ci, któ­ra zgod­nie z pro­roc­twa­mi albo ura­tu­je ludz­kość, albo ją znisz­czy. Seria czer­pie gar­ścia­mi z euro­pej­skiej i azja­tyc­kiej kul­tu­ry, zwłasz­cza z kon­cep­tu cyklicz­no­ści cza­su zna­ne­go z bud­dy­zmu i hinduizmu.

Adap­ta­cją książ­ko­wej serii na seria­lo­we medium zaj­mu­je się Rafe Jud­kins, któ­ry pra­co­wał wcze­śniej przy takich pro­jek­tach jak Agen­ci T.A.R.C.Z.Y. czy Hem­lock Gro­ve. Nie wia­do­mo, ani ile pla­no­wa­nych jest sezo­nów, ani ile odcin­ków będzie liczył każ­dy z nich. Według nie­ofi­cjal­nych infor­ma­cji poje­dyn­czy epi­zod potrwa oko­ło godzi­ny. Serial powsta­je w kopro­duk­cji Red Eagle Enter­ta­in­ment, Ama­zon Stu­dios i Sony Pic­tu­res Television.

Źró­dło: Pro­duc­tion Weekly

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy