Ekranizacje

Epickie Koło czasu Roberta Jordana w Amazon Studios

Koło cza­su Rober­ta Jor­da­na przez wie­lu uwa­ża­ne jest za kul­to­wy cykl epic­kiej fan­ta­sty­ki, sta­wia­ne nie­rzad­ko zaraz u boku Pie­śni lodu i ognia George’a R.R. Mar­ti­na czy nawet Wład­cy Pier­ście­ni J.R.R. Tol­kie­na. Mimo to dotych­czas nie powio­dła się żad­na z prób prze­nie­sie­nia powie­ści na kino­we lub tele­wi­zyj­ne ekra­ny. Przed szan­są stoi teraz Ama­zon Stu­dios, któ­re naj­wy­raź­niej nadal szu­ka kolej­nych mate­ria­łów źró­dło­wych mogą­cych zapew­nić fir­mie suk­ces przy­naj­mniej porów­ny­wal­ny z tym, jaki odnio­sło HBO dzię­ki Grze o tron.

Robert Jor­dan pierw­szą powieść z cyklu, Oko Świa­ta, wydał w 1990 roku. W cią­gu następ­nych pięt­na­stu lat uka­za­ło się jesz­cze jede­na­ście tytu­łów z serii, w tym jeden pre­qu­el – Nowa wio­sna. Autor pla­no­wał zamknąć Koło cza­su w dwu­na­stu powie­ściach (nie licząc tomu poprze­dza­ją­ce­go wyda­rze­nia cyklu), nie­ste­ty zmarł w 2007 roku nie ukoń­czyw­szy pra­cy nad ostat­nią czę­ścią. Zada­nie domknię­cia serii zosta­ło powie­rzo­ne Bran­do­no­wi San­der­so­no­wi, któ­ry stwier­dził jed­nak, że nie­moż­li­we jest zawar­cie fina­łu w jed­nej tyl­ko książ­ce. Notat­ki Jor­da­na były tak obszer­ne, że powsta­ły jesz­cze trzy powie­ści. Tym samym Koło cza­su zawar­ło się w czter­na­stu głów­nych tomach i jed­nym prequelu.

The Ver­ge” poda­je, że serial Ama­zo­nu naj­praw­do­po­dob­niej roz­pocz­nie się wyda­rze­nia­mi z Nowej wio­sny. Widz będzie śle­dził losy mło­dej Moira­ine Damo­dred sta­wia­ją­cej pierw­sze kro­ki na ścież­ce wła­da­nia saida­rem tuż przed sta­niem się peł­ną Aes Sedai oraz Lana Man­dra­go­ra­na, żoł­nie­rza wal­czą­ce­go w krwa­wej bitwie toczą­cej się u bram wspa­nia­łe­go mia­sta Tarv Valon. Dro­gi tych dwoj­ga łączą się w cza­sie, gdy pie­czę­cie sku­wa­ją­ce wiel­kie zło zagra­ża­ją­ce całe­mu świa­tu zaczy­na­ją słabnąć.

Show­run­ne­rem seria­lu został Rafe Jud­kins, któ­ry dzia­łał przy Agen­tach T.A.R.C.Z.Y. dla ABC czy Hem­lock Gro­ve Net­flik­sa. Nie wia­do­mo póki co, ile odcin­ków będzie liczył serial. Nie poda­no też infor­ma­cji odno­śnie do prze­wi­dy­wa­nej daty premiery.

Koło cza­su jest nie­skoń­cze­nie fascy­nu­ją­ce i obfi­tu­je w ogrom­ną spo­łecz­ność fanów jako jed­na z naj­le­piej sprze­da­ją­cych się książ­ko­wych fran­czyz na świe­cie. Zosta­li­śmy do niej przy­cią­gnię­ci wspa­nia­łą opo­wie­ścią z kobie­cą posta­cią w samym cen­trum. Cie­szy­my się, że może­my roz­sze­rzyć naszą rela­cję z wiel­bi­cie­la­mi uwa­ża­ją­cy­mi serię za prze­ło­mo­wą oraz powi­tać nowych, powo­łu­jąc cykl do życia na Pri­me Video, powie­dzia­ła Jen­ni­fer Sal­ke, sze­fo­wa Ama­zon Studios.

Źró­dło: theverge.com

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy