Aktualności Ekranizacje

Film o Margaret Atwood do obejrzenia od 1 marca

Seria­lo­wa adap­ta­cja Opo­wie­ści pod­ręcz­nej tchnę­ła w wyda­ną w 1985 książ­kę Mar­ga­ret Atwo­od dru­gie życie, a o kana­dyj­skiej pisar­ce ponow­nie zro­bi­ło się bar­dzo gło­śno. Efekt ten spo­tę­go­wa­ła publi­ka­cja w 2019 kon­ty­nu­acji anty­uto­pii osa­dzo­nej w teo­kra­tycz­nej Repu­bli­ce Gile­adz­kiej. Za Testa­men­ty Mar­ga­ret Atwo­od otrzy­ma­ła pre­sti­żo­wą Nagro­dę Booke­ra. Od lat jest też wymie­nia­na jako jed­na z kan­dy­da­tek do lite­rac­kiej Nagro­dy Nobla. Wkrót­ce będzie­my mogli bli­żej poznać syl­wet­kę uro­dzo­nej w Otta­wie autor­ki za spra­wą fil­mu bio­gra­ficz­ne­go Mar­ga­ret Atwo­od. Sło­wo to siła.

Doku­ment w reży­se­rii Nan­cy Lang i Pete­ra Ray­mon­ta opo­wia­da o życiu i twór­czo­ści pisar­ki, przy czym sku­pia się przede wszyst­kim na cza­sach współ­cze­snych. Eki­pa fil­mo­wa przez rok towa­rzy­szy­ła Mar­ga­ret Atwo­od i jej part­ne­ro­wi Gra­eme­’o­wi Gib­so­no­wi. Nagry­wa­ne były odczy­ty i inne wystą­pie­nia zawo­do­we, doku­men­to­wa­ny był czas spę­dza­ny z rodzi­ną i przy­ja­ciół­mi. Oczy­wi­ście nie zabra­kło w fil­mie rów­nież mate­ria­łu z pla­nu seria­lo­wej Opo­wie­ści podręcznej.

Nie ozna­cza to jed­nak, że nie dowie­my się nicze­go o latach mło­do­ści Mar­ga­ret Atwo­od. W doku­men­cie zna­la­zło się miej­sce na licz­ne wywia­dy z naj­bliż­szy­mi autor­ki, któ­rzy chęt­nie dzie­li­li się histo­ria­mi z prze­szło­ści. Rów­nież sama boha­ter­ka zdra­dzi­ła co nie­co o swo­im dzie­ciń­stwie spę­dzo­nym na kana­dyj­skim pustkowiu.

To były nie­zwy­kłe, choć tro­chę prze­ra­ża­ją­ce dwa lata. Jeź­dzi­li­śmy po całym świe­cie z kame­rą za Mar­ga­ret i Gra­emem, sta­ra­jąc się nadą­żyć za nie­zwy­kle cie­ka­wą świa­ta, ener­gicz­ną parą, pró­bu­jąc zro­zu­mieć tajem­ni­cę ich suk­ce­su jako pisa­rzy oraz wpły­wo­wych osób publicz­nych. Przy­ję­li nas bar­dzo ser­decz­nie, zapro­si­li na rodzin­ne waka­cje – rejs wokół Islan­dii, oraz do swo­je­go let­nie­go domu na wyspie Pelee, wpu­ści­li nas do swo­jej kuch­ni w Toron­to, gdzie prze­ko­ma­rza­li się z nami jak para mło­dych kochan­ków. To dla nas zaszczyt, że zosta­li­śmy zapro­sze­ni do ich świa­ta. Pozna­li­śmy ich rodzi­nę, naj­bliż­szych przy­ja­ciół i współ­pra­cow­ni­ków, któ­ry są cza­sem tymi samy­mi oso­ba­mi. Czy­ta­li­śmy i wra­ca­li­śmy do wie­lu ich ksią­żek. Poko­na­li­śmy strach i wstyd, żeby lepiej ich poznać. W naszym doku­men­cie łączy­my dwa wąt­ki: ich wspól­ne podró­że po całym świe­cie, pod­czas któ­rych Mar­ga­ret prze­ma­wia publicz­nie i pod­pi­su­je książ­ki pod­czas spo­tkań w Ame­ry­ce Pół­noc­nej i Euro­pie, oraz wspól­ne pozna­wa­nie histo­rii ich życia, mówi­li Nan­cy Lang i Peter Raymont.

Pre­mie­ra fil­mu Mar­ga­ret Atwo­od. Sło­wo to siła odbę­dzie się 1 mar­ca w HBO GO.

źró­dło hbo

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy