Aktualności

Niedostępna książka jako lektura maturalna! Baba od polskiego zwraca uwagę na absurd

Książ­ka „Dro­ga doni­kąd” znaj­du­je się na liście lek­tur obo­wiąz­ko­wych dla osób zda­ją­cych matu­rę w roku 2025. Pro­blem pole­ga na tym, że nie da się jej kupić. Na Tik­To­ku zwró­ci­ła na to uwa­gę Ane­ta Korycińska.

Cen­tral­na Komi­sja Egza­mi­na­cyj­na opu­bli­ko­wa­ła zno­we­li­zo­wa­ną listę lek­tur, któ­ra będzie obo­wią­zy­wać na matu­rze w 2025 roku. Ane­ta Kory­ciń­ska sze­rzej zna­na jako Baba od pol­skie­go zwró­ci­ła uwa­gę na absur­dal­ną sytu­ację. Na liście lek­tur obo­wiąz­ko­wych obo­wią­zu­ją­cych na pozio­mie pod­sta­wo­wym zna­la­zła się „Dro­ga doni­kąd” Józe­fa Mackiewicza.

Słu­chaj­cie, to jest hit. Na matu­rze od 2025 roku będzie obo­wią­zy­wać „Dro­ga doni­kąd” Józe­fa Mac­kie­wi­cza. I wie­cie co? Nie znaj­dzie­cie jej w biblio­te­kach ani w księ­gar­niach – komen­tu­je polo­nist­ka na Tik­To­ku. – Dowie­dzia­łam się, że książ­ka nie ma wzno­wień, bo jest jakiś spór doty­czą­cy praw autorskich.

I rze­czy­wi­ście – w skle­pach inter­ne­to­wych przy „Dro­dze doni­kąd” znaj­dzie­my komen­tarz „pro­dukt nie­do­stęp­ny”, z kolei na Alle­gro dostęp­nych jest zale­d­wie kil­ka­dzie­siąt egzem­pla­rzy, któ­rych ceny wyno­szą w więk­szo­ści oko­ło 80 zło­tych (rekord: ponad 400 zł za książ­kę!). Tym­cza­sem w Pol­sce ist­nie­je nie­mal 7 tysię­cy szkół ponad­pod­sta­wo­wych! W 2023 roku do egza­mi­nu matu­ral­ne­go pode­szło 254 610 osób.

Zno­we­li­zo­wa­na lista lek­tur dla szkół ponad­pod­sta­wo­wych dostęp­na jest na stro­nie Cen­tral­nej Komi­sji Egzaminacyjnej.

Przy­go­to­wa­ła Anna Tess Gołębiowska

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy