Aktualności

Nowa lista lektur zatwierdzona

We wto­rek mini­ster edu­ka­cji Anna Zalew­ska pod­pi­sa­ła roz­po­rzą­dze­nie wpro­wa­dza­ją­ce nową posta­wę pro­gra­mo­wą w szko­le pod­sta­wo­wej. Ta wej­dzie w życie 1 wrze­śnia 2017 roku. Mini­ster pod­kre­śli­ła, że pod­sta­wa jest nowo­cze­sna, ale sza­nu­je prze­szłość i historię. 
Nowa pod­sta­wa będzie wpro­wa­dza­na stop­nio­wo, w roku szkol­nym 2017/2018 poja­wi się w I, IV oraz VII kla­sie szko­ły pod­sta­wo­wej – od tego roku ośmioletniej.

Nowa pod­sta­wa pro­gra­mo­wa budzi sprzecz­ne reak­cje. Jej prze­ciw­ni­cy pod­kre­śla­ją, że przy­go­to­wa­na jest “na kola­nie”. Z kolei wice­mi­ni­ster edu­ka­cji Maciej Kopeć pod­kre­śla, że nowa pod­sta­wa zosta­ła przy­go­to­wa­na z sza­cun­kiem dla pod­ręcz­ni­ków oraz w zaufa­niu do nauczycieli.

Sami oceń­cie, czy lista lek­tur jest god­na pole­ce­nia, czy wyma­ga solid­ne­go odku­rze­nia i przetasowania.

Poni­żej pre­zen­tu­ję listę lek­tur obo­wiąz­ko­wych na każ­dym pozio­mie kształcenia.

Klasy I‑III

Baśnie” (do wybo­ru) Han­sa Chri­stia­na Andersena,

Nie­sa­mo­wi­te przy­go­dy dzie­się­ciu skar­pe­tek (czte­rech pra­wych i sze­ściu lewych)” Justy­ny Bednarek,

wier­sze ze zbio­ru “Brze­chwa dzie­ciom” Jana Brzechwy,

Zacza­ro­wa­na zagro­da” Cze­sła­wa Centkiewicza,

Cukier­ku, ty łobu­zie!” Wal­de­ma­ra Cichonia,

Rany Julek. O tym jak Julian Tuwim został poetą” Agniesz­ki Fraczek,

Oto jest Kasia” Miry Jaworczakowej,

Detek­tyw Pozy­tyw­ka” Grze­go­rza Kasdepke,

Kto z was chciał­by roz­we­se­lić pecho­we­go noso­roż­ca?” Lesz­ka Kołakowskiego,

Dziew­czyn­ka z par­ku” Bar­ba­ry Kosmowskiej,

Karol­cia” Marii Krueger,

Dzie­ci z Bul­ler­byn” Astrid Lindgren,

Dok­tor Dolit­tle i jego zwie­rzę­ta” Hugh Loftinga,

Spo­sób na Elfa” Mar­ci­na Pałasza,

Asiu­nia” Joan­ny Papuzińskiej,

Kape­lusz Pani Wro­ny” Danu­ty Parlak,

O psie, któ­ry jeź­dził kole­ją” Roma­na Pisarskiego,

Pamięt­nik Czar­ne­go Noska” Jani­ny Porazińskiej,

Drze­wo do same­go nie­ba” Marii Terlikowskiej,

Wier­sze dla dzie­ci” Tuwima,

O kra­kow­skich psach i kle­par­skich kotach. Pol­skie mia­sta w baśniach i legen­dach” Bar­ba­ry Tylickiej,

Naj­pięk­niej­sze wier­sze” Danu­ty Wawiłow,

Afry­ka Kazika”

Dzia­dek i niedź­wia­dek” Łuka­sza Wierzbickiego.

Klasy IV-VI

Lektury obowiązkowe:

Aka­de­mia pana Klek­sa” Jana Brzechwy,

Komiks “Kaj­ko i Kokosz. Szko­ła lata­nia” Janu­sza Christy,

Miko­ła­jek” (wybór opo­wia­dań) Rene Gościn­ne­go i Jean-Jacqu­esa Sempe,

Felix, Net i Nika oraz Gang Nie­wi­dzial­nych Ludzi” Rafa­ła Kosika,

Wybra­ne baj­ki Igna­ce­go Krasickiego,

Opo­wie­ści z Narnii. Lew, cza­row­ni­ca i sta­ra sza­fa” Cli­ve­’a Sta­ple­sa Lewisa,

Powrót taty”, “Pani Twardowska”,

Pan Tade­usz” (frag­men­ty, w tym: opi­sy, zwy­cza­je i oby­cza­je, polo­wa­nie i kon­cert Woj­skie­go) Ada­ma Mickiewicza, ”

Chłop­cy z Pla­cu Bro­ni” Feren­ca Molnara,

Kata­ryn­ka” Bole­sła­wa Pru­sa, “W pamięt­ni­ku Zofii Bobrów­ny” Juliu­sza Słowackiego,

Hob­bit, czy­li tam i z powro­tem” Joh­na Ronal­da Reu­ela Tolkiena,

W pusty­ni i w pusz­czy” Hen­ry­ka Sienkiewicza

Mazu­rek Dąbrow­skie­go” Józe­fa Wybickiego.

Wybra­ne mity grec­kie (w tym mit o powsta­niu świa­ta oraz mity o Pro­me­te­uszu, Syzy­fie, Deme­ter i Korze, Deda­lu i Ika­rze, Hera­kle­sie, Teze­uszu i Ariad­nie, Orfe­uszu i Eurydyce),

Biblia (stwo­rze­nie świa­ta i czło­wie­ka oraz wybra­ne przy­po­wie­ści ewan­ge­licz­ne, w tym o siew­cy, o talen­tach, o pan­nach roz­trop­nych, miło­sier­nym Samarytaninie),

Wybra­ne poda­nia i legen­dy pol­skie (w tym o Lechu, Pia­ście, Kra­ku i Wandzie),

Wybra­ne baśnie pol­skie i euro­pej­skie (w tym “Kop­ciu­szek” Char­le­sa Per­raul­ta i “Baj­ka o ryba­ku i ryb­ce” Alek­san­dra Puszkina),

Wybra­ne wier­sze Wła­dy­sła­wa Beł­zy, Brze­chwy, Kon­stan­te­go Ilde­fon­sa Gał­czyń­skie­go, Zbi­gnie­wa Her­ber­ta, Anny Kamień­skiej, Joan­ny Kul­mo­wej, Mic­kie­wi­cza, Cze­sła­wa Miło­sza, Tade­usza Róże­wi­cza, Sło­wac­kie­go, Leopol­da Staf­fa, Tuwi­ma, ks. Jana Twardowskiego

Pie­śni i pio­sen­ki patriotyczne.

Lektury uzupełniające:

Kape­lusz za 100 tysię­cy” Ada­ma Bahdaja,

Tajem­ni­czy ogród” lub inna powieść Fran­ces Hodg­son Burnett,

Ali­cja w Kra­inie Cza­rów” Lewi­sa Carrolla,

Trzej musz­kie­te­ro­wie” Alek­san­dra Dumasa,

Skarb Troi” Ola­fa Fritsche,

Księ­ga dżun­gli” Jose­pha Rudy­ar­da Kiplinga,

Król Maciuś Pierw­szy” Janu­sza Korczaka,

Skrzy­nia Wład­cy Pio­ru­nów” Mar­ci­na Kozioła,

Cudow­na podróż” Sel­my Lagerlof,

Cybe­ria­da” (frag­men­ty) Sta­ni­sła­wa Lema,

Wybra­na powieść Kor­ne­la Makuszyńskiego,

Magicz­ne drze­wo” Andrze­ja Maleszki,

Win­ne­tou” Karo­la Maya,

Ania z Zie­lo­ne­go Wzgó­rza” Lucy Maud Montgomery,

Wybra­na powieść Mał­go­rza­ty Musierowicz,

Pają­czek na rowe­rze” Ewy Nowak,

Spo­sób na Alcy­bia­de­sa” Edmun­da Niziurskiego,

Bia­ły Mustang” Sat-Okha,

Jan­ko Muzy­kant” Sienkiewicza,

Wybra­na powieść Alfre­da Szklarskiego,

Przy­go­dy Tom­ka Sawy­era” Mar­ka Twaina,

Wybra­ne pozy­cje z serii “Nazy­wam się…” (np. Miko­łaj Koper­nik, Fry­de­ryk Cho­pin, Maria Curie-Skło­dow­ska, Jan Paweł II i in.)

Lub inne utwo­ry lite­rac­kie i tek­sty kul­tu­ry wybra­ne przez nauczyciela.

Klasy VII-VIII

Lektury obowiązkowe:

Opo­wieść wigi­lij­na” Char­le­sa Dickensa,

Zemsta” Alek­san­dra Fredry,

wybór fra­szek, pie­śni i tre­nów (w tym tren I, V, VII, VIII) Jana Kochanowskiego,

Kamie­nie na sza­niec” Alek­san­dra Kamińskiego,

Żona mod­na” Igna­ce­go Krasickiego,

Redu­ta Ordo­na”, “Śmierć Puł­kow­ni­ka”, “Świ­te­zian­ka”, II część “Dzia­dów”, wybra­ny utwór z cyklu “Sone­ty krym­skie”, “Pan Tade­usz” (całość) Ada­ma Mickiewicza,

Mały Ksią­żę” Anto­ine­’a de Saint-Exupery,

Quo vadis” i “Latar­nik” Hen­ry­ka Sienkiewicza,

Bal­la­dy­na” Juliu­sza Słowackiego,

Syzy­fo­we pra­ce” Ste­fa­na Żeromskiego,

Arty­sta” Sła­wo­mi­ra Mrożka,

Zie­le na kra­te­rze” (frag­men­ty), “Tędy i owę­dy” (wybra­ny repor­taż) Mel­chio­ra Wańkowicza,

Wybra­ne  wier­sze  poetów  wska­za­nych  w  kla­sach  IV–VI,  a  ponad­to Krzysz­to­fa  Kami­la Baczyń­skie­go,  Sta­ni­sła­wa  Barań­cza­ka,  Cypria­na  Nor­wi­da,  Bole­sła­wa  Leśmia­na,  Maria­na Hema­ra, Jaro­sła­wa Mar­ka Rym­kie­wi­cza, Wisła­wy Szym­bor­skiej, Kazi­mie­rza Wie­rzyń­skie­go, Jana  Lecho­nia,  Jerze­go  Lie­ber­ta  oraz  frasz­ki  Jana  Sztau­dyn­ge­ra  i  afo­ry­zmy Sta­ni­sła­wa Jerze­go Leca.

Lektury uzupełniające:

Pamięt­nik z powsta­nia war­szaw­skie­go” (frag­men­ty) Miro­na Białoszewskiego,

Wybra­na powieść kry­mi­nal­na Aga­thy Christie,

Dywi­zjon 303” Arka­de­go Fiedlera,

Sta­ry czło­wiek i morze” Erne­sta Hemingwaya,

Pozła­ca­na ryb­ka” Bar­ba­ry Kosmowskiej,

Prze­kro­czyć próg nadziei” (frag­men­ty) Jana Paw­ła II,

Sto­wa­rzy­sze­nie Umar­łych Poetów” Nan­cy H. Kleinbaum,

Krzy­ża­cy” Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza, “Oskar i pani Róża” Eri­ca-Emma­nu­ela Schmitta,

Mon­te Cas­si­no” (frag­men­ty) Mel­chio­ra Wańkowicza,

Wspo­mnie­nia wojen­ne 22 IX 1939 – 5 IV 1945” (frag­men­ty) Karo­li­ny Lanckorońskiej

Lub inne utwo­ry lite­rac­kie i tek­sty kul­tu­ry wybra­ne przez nauczy­cie­la, w tym wier­sze poetów współ­cze­snych i reportaże.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy