Aktualności

Zmarł brytyjski pisarz, laureat Nagrody Nobla, V.S. Naipaul

W sobo­tę żona Vidia­dha­ra Naipau­la poin­for­mo­wa­ła, że pisarz zmarł w swo­im domu w oto­cze­niu rodzi­ny. Miał 85 lat. W cią­gu trwa­ją­cej ponad pół wie­ku karie­ry pisar­skiej dał nam wie­le wspa­nia­łych ksią­żek, któ­re po rów­no spo­ty­ka­ły się tak z uzna­niem, jak i z nie­za­do­wo­le­niem. Jego pra­cę w 2001 roku doce­ni­ła Aka­de­mia Szwedz­ka, przy­zna­jąc mu Nagro­dę Nobla.

Nie zga­dza­li­śmy się przez całe życie w tema­cie poli­ty­ki, lite­ra­tu­ry, a teraz czu­ję się tak smut­ny, jak gdy­bym stra­cił wła­śnie uko­cha­ne­go star­sze­go bra­ta. Spo­czy­waj w poko­ju Vidia, napi­sał Sir Sal­man Rushdie.

Uro­dził się w 1932 roku w Cha­gu­anas w Try­ni­da­dzie i Toba­go w rodzi­nie hin­du­skich imi­gran­tów. Jego pierw­sze książ­ki doty­czy­ły wła­śnie życia w bry­tyj­skiej kolo­nii w połu­dnio­wo­ame­ry­kań­skim pań­stwie. Zarów­no Masa­ży­sta cudo­twór­ca jak i Wybo­ry w Elwi­rze były kome­dia­mi cha­rak­te­ry­zu­ją­cy­mi się spo­rą daw­ką ironii.

Sła­wę przy­nio­sły mu jed­nak powie­ści, w któ­rych od humo­ru odszedł w stro­nę poważ­niej­szych ana­liz kul­tu­ro­wo-spo­łecz­nych impe­rium kolo­nial­ne­go Wiel­kiej Bry­ta­nii. Prze­ło­mem w jego karie­rze był Dom pana Biswa­sa, w któ­rym opi­sał Anglię okiem przy­by­sza z kolo­nii. Póź­niej­sze książ­ki zawie­ra­ły już spo­ro wąt­ków auto­bio­gra­ficz­nych. Naipaul zgłę­biał w nich temat poszu­ki­wa­nia wła­sne­go miej­sca po opusz­cze­niu ojczy­zny. Kry­ty­cy porów­ny­wa­li nie­kie­dy jego twór­czość do tej Jose­pha Conrada.

V.S. Naipaul nigdy nie bał się kon­tro­wer­sji. Na przy­kład otwar­cie, nie­rzad­ko w agre­syw­ny spo­sób, pisał, czy też mówił, o isla­mie, porów­nu­jąc go do kolo­nia­li­zmu. Mimo czę­stej ostrej kry­ty­ki, któ­rą zwy­kle zby­wał mil­cze­niem, trak­tu­jąc bar­dziej jako coś zabaw­ne­go niż dotkli­we­go, zdo­był w 1971 roku pre­sti­żo­wą Nagro­dę Booke­ra za zbiór opo­wia­dań W wol­nym kra­ju, a w 2001 przy­zna­no mu Nagro­dę Nobla. Kró­lo­wa Elż­bie­ta II rów­nież posta­no­wi­ła wyróż­nić pisa­rza i nada­ła mu w 1989 roku tytuł szlachecki.

Źró­dło: Guardian

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy