Aktualności Ekranizacje

Netflix udostępnił nowy zwiastun Wiedźmina!

Nowy zwia­stun Wiedź­mi­na zapre­zen­to­wa­no dziś na kon­wen­cie Luc­ca Comics and Games we wło­skiej Luk­ce. Show­run­ner­ka seria­lu Lau­ren His­srich poka­za­ła go fanom pod­czas pane­lu dys­ku­syj­ne­go, w któ­rym wzię­ły udział tak­że Anya Cha­lo­tra (Yen­ne­fer) i Freya Allan (Ciri). Potwier­dzo­no tak­że, że wszyst­kie osiem odcin­ków seria­lu poja­wi się na Net­flix już 20 grud­nia!

Opar­ty na best­sel­le­ro­wej serii powie­ści serial Wiedź­min to opo­wieść o prze­zna­cze­niu i rodzi­nie. Geralt z Rivii, samot­ny łow­ca potwo­rów, sta­ra się odna­leźć swo­je miej­sce w świe­cie, w któ­rym ludzie czę­sto oka­zu­ją się gor­si niż naj­strasz­niej­sze mon­stra. Na swo­jej dro­dze spo­ty­ka potęż­ną cza­ro­dziej­kę i skry­wa­ją­cą nie­bez­piecz­ny sekret mło­dą księż­nicz­kę. Teraz we trój­kę muszą odna­leźć się pośród czy­ha­ją­cych na nich na Kon­ty­nen­cie niebezpieczeństw.

źró­dło: infor­ma­cja prasowa

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy