Aktualności

Ebooki wreszcie mogą potanieć!

Nie­ubła­ga­na dotąd Komi­sja Euro­pej­ska ogło­si­ła dłu­go ocze­ki­wa­ny pro­jekt zmian w pra­wie podat­ko­wym. Ozna­cza to, że wresz­cie będzie moż­na zrów­nać staw­ki VAT na książ­ki (oraz cza­so­pi­sma) tra­dy­cyj­ne i elektroniczne!

Przy­po­mnij­my, że w Pol­sce VAT na książ­ki wyno­si 5%, ale VAT na ebo­oki – aż 23%. Spo­wo­do­wa­ne jest to tym, iż ebo­oki cha­rak­te­ry­zo­wa­no jako usłu­gę dostar­cza­nia tre­ści, wsku­tek cze­go łapa­ły się na VAT obo­wią­zu­ją­cy usłu­gi właśnie.

Część kra­jów człon­kow­skich, jak Fran­cja i Luk­sem­burg, pró­bo­wa­ła wcze­śniej obni­żyć VAT na ebo­oki, ale Try­bu­nał Spra­wie­dli­wo­ści UE pozo­sta­wał nie­ubła­ga­ny. Teraz jed­nak poja­wi­ła się szan­sa, że już w 2017 roku kra­je człon­kow­skie UE będą mogły obni­żyć staw­ki, a tym samym zmniej­szyć ceny ebo­oków i zwięk­szyć ich szan­se na sprzedaż.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy