Aktualności

Elon Musk kłóci się ze Stephenem Kingiem o pieniądze. Daj dwadzieścia dolarów! Nie? To może chociaż osiem!

Ste­phen King jest obu­rzo­ny zmia­na­mi, któ­re posta­no­wił wpro­wa­dzić Elon Musk na Twit­te­rze. Zapo­wie­dział, że jeśli te wej­dą w życie, on opu­ści platformę.

Twit­ter to medium spo­łecz­no­ścio­we, na któ­rym udzie­la się wie­le sław­nych osób: akto­rów, pisa­rzy, poli­ty­ków. Jeśli ktoś chciał­by poroz­ma­wiać z ido­lem pocho­dzą­cym z USA, to spo­re praw­do­po­do­bień­stwo, że znaj­dzie go wła­śnie na Twit­te­rze. Nie­wy­klu­czo­ne jed­nak, że teraz ta sytu­acja ule­gnie zmia­nie.
Elon Musk kupił Twit­te­ra 27 paź­dzier­ni­ka za 44 miliar­dy dola­rów i natych­miast zaczął wpro­wa­dzać nowe zasa­dy. Jed­ną z nich ma być odpłat­ność za kon­to zwe­ry­fi­ko­wa­ne. Do tej pory funk­cjo­nal­ność była dar­mo­wa, a nie­bie­ski „pta­szek” umiesz­czo­ny przy nazwi­sku infor­mo­wał, że oso­ba, z któ­rą roz­ma­wia­my, to napraw­dę ona. Z opcji tej korzy­stał m.in. Ste­phen King.

Elon Musk zapo­wie­dział, że korzy­sta­nie z wery­fi­ka­cji od tej pory będzie kosz­to­wać 20 dola­rów mie­sięcz­nie, czym roz­wście­czył pisa­rza, któ­re­go kon­to obser­wu­je nie­mal 7 milio­nów osób.
– 20 dola­rów mie­sięcz­nie, żeby utrzy­mać mój nie­bie­ski zna­czek? Pie­przyć to, to oni powin­ni pła­cić mi. Jesli to przej­dzie, zni­kam stąd.

Elon Musk chy­ba prze­stra­szył się tego, że popu­lar­ne oso­by, któ­re nakrę­ca­ją ruch na plat­for­mie, zaczną odcho­dzić, bo odpi­sał Kin­go­wi:
– Musi­my jakoś pła­cić rachun­ki! Twit­ter nie może pole­gać tyl­ko na rekla­mo­daw­cach. Co powiesz na 8 dolarów?

Ktoś wytknął Ste­phe­no­wi Kin­go­wi, że prze­cież ten może sobie pozwo­lić na opła­tę w wyso­ko­ści 20 dola­rów mie­sięcz­nie, na co pisarz oznaj­mił, że nie cho­dzi o pie­nią­dze, tyl­ko o zasady.

Co cie­ka­we, Elon Musk musiał się prze­jąć per­spek­ty­wą utra­ty Ste­phe­na Kin­ga ze swo­jej plat­for­my, ponie­waż ofi­cjal­nie potwier­dził, że koszt usłu­gi będzie wyno­sił jed­nak 8 dola­rów mie­sięcz­nie zamiast dwu­dzie­stu. A narze­ka­ją­cych poin­for­mo­wał, że oczy­wi­ście mogą narze­kać… ale to będzie ich kosz­to­wać 8 dolarów.


zdję­cie głów­ne: wikipedia.org (pier­wot­ne źró­dło flickr/Ste­pha­nie Law­ton/ licen­cja Attri­bu­tion 2.0 Gene­ric (cc-by-sa‑2.0)


Reklama

Jeste­ście Team Mic­kie­wicz czy Team Sło­wac­ki? Zde­cy­duj­cie sami! Wyjąt­ko­wa zakład­ka dostęp­na na Molom.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy