Sprawdzasz tag

MEN

Aktualności

Nowa lista lektur zatwierdzona

We wto­rek mini­ster edu­ka­cji Anna Zalew­ska pod­pi­sa­ła roz­po­rzą­dze­nie wpro­wa­dza­ją­ce nową posta­wę pro­gra­mo­wą w szko­le pod­sta­wo­wej. Ta wej­dzie w życie 1 wrze­śnia 2017 roku. Mini­ster pod­kre­śli­ła, że pod­sta­wa jest nowo­cze­sna, ale sza­nu­je prze­szłość i histo­rię. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Rafał Kosik o liście lektur obowiązkowych MEN‑u

Opu­bli­ko­wa­na nie­daw­no nowa lista lek­tur obo­wiąz­ko­wych MEN‑u wzbu­dzi­ła spo­ro kon­tro­wer­sji i pobu­dzi­ła do dys­ku­sji. Trud­no jed­nak nie zauwa­żyć, że tra­fił na nią tak­że Rafał Kosik wraz z pierw­szym tomem swo­jej mło­dzie­żo­wej serii. Spe­cjal­nie dla por­ta­lu Niestatystyczny.pl pisarz opo­wia­da, co sądzi o tym wyda­rze­niu, jak powsta­ły „Feli­xy” czy jak wyglą­da­ła­by jego pro­po­zy­cja edu­ka­cji lite­rac­kiej wśród dzie­ci. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Nowa lista lektur dla klas szkoły podstawowej 4 – 8

Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej opu­bli­ko­wa­ło pro­jekt pod­sta­wy pro­gra­mo­wej dla wszyst­kich typów szkół. Likwi­da­cja gim­na­zjów utrzy­ma­na jest w mocy. Dodat­ko­wo opu­bli­ko­wa­no listę lek­tur dla klas IV – VIII. Z jed­nej stro­ny lista nie jest spe­cjal­nie szo­ku­ją­ca i zawie­ra spo­ro tytu­łów, któ­re już na niej gości­ły, z dru­giej nie jest chy­ba do koń­ca prze­my­śla­na, przy­kła­do­wo “Igrzy­ska śmier­ci” Suzan­ne Col­lins poja­wi­ły się jako pro­po­zy­cja dla ósmej kla­sy, a “Cybe­ria­da” Sta­ni­sła­wa Lema – dla szó­stej, mimo iż dru­ga z tych pozy­cji jest zde­cy­do­wa­nie bar­dziej wymagająca.

Poni­żej pre­zen­tu­je­my spis lek­tur: Czy­taj dalej

-->