Aktualności

Nowa lista lektur dla klas szkoły podstawowej 4 – 8

Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej opu­bli­ko­wa­ło pro­jekt pod­sta­wy pro­gra­mo­wej dla wszyst­kich typów szkół. Likwi­da­cja gim­na­zjów utrzy­ma­na jest w mocy. Dodat­ko­wo opu­bli­ko­wa­no listę lek­tur dla klas IV – VIII. Z jed­nej stro­ny lista nie jest spe­cjal­nie szo­ku­ją­ca i zawie­ra spo­ro tytu­łów, któ­re już na niej gości­ły, z dru­giej nie jest chy­ba do koń­ca prze­my­śla­na, przy­kła­do­wo “Igrzy­ska śmier­ci” Suzan­ne Col­lins poja­wi­ły się jako pro­po­zy­cja dla ósmej kla­sy, a “Cybe­ria­da” Sta­ni­sła­wa Lema – dla szó­stej, mimo iż dru­ga z tych pozy­cji jest zde­cy­do­wa­nie bar­dziej wymagająca.

Poni­żej pre­zen­tu­je­my spis lektur:

Klasa IV

Lek­tu­ry obowiązkowe:

 • Jan Brze­chwa, Aka­de­mia pana Kleksa
 • Janusz Chri­sta, Kaj­ko i Kokosz. Szko­ła lata­nia (komiks)
 • René Goscin­ny, Jean – Jacqu­es Sem­pé, Miko­ła­jek (wybór opowiadań)
 • Adam Mic­kie­wicz, Powrót taty, Pani Twar­dow­ska, Pan Tade­usz (opi­sy)
 • Joan­na Olech, Dyna­stia Miziołków
 • Józef Wybic­ki, Mazu­rek Dąbrowskiego
 • Wybra­ne poda­nia i legen­dy pol­skie Wybra­ne baśnie pol­skie i euro­pej­skie, w tym: Char­les Per­rault, Kop­ciu­szek, Kot w butach, Sino­bro­dy, Alek­san­der Pusz­kin, Baj­ka o ryba­ku i ryb­ce, Jean­ne Marie Leprin­ce de Beau­mont, Pięk­na i Bestia
 • Wybra­ne wier­sze Wła­dy­sła­wa Beł­zy, Jana Brze­chwy, Kon­stan­te­go Ilde­fon­sa Gał­czyń­skie­go, Joan­ny Kul­mo­wej, Julia­na Tuwima.

Lek­tu­ry uzupełniające:

 • Adam Bah­daj, Kape­lusz za 100 tysięcy
 • Fran­ces Hodg­son Bur­nett, Tajem­ni­czy ogród lub inna powieść
 • Janusz Kor­czak, Król Maciuś Pierwszy
 • Maria Kow­nac­ka, Zofia Malic­ka, Dzie­ci z Lesz­czy­no­wej Górki
 • Sel­ma Lager­löf, Cudow­na podróż
 • Sat – Okh, Bia­ły mustang
 • Wybór innych tek­stów kul­tu­ry, w tym utwo­ry dla dzie­ci i mło­dzie­ży; film i spek­takl teatral­ny z reper­tu­aru dzie­cię­ce­go; wybra­ne pro­gra­my telewizyjne.

Klasa V

Lek­tu­ry obowiązkowe:

 • Cli­ve Sta­ples Lewis, Opo­wie­ści z Narni. Lew, cza­row­ni­ca i sta­ra szafa
 • Adam Mic­kie­wicz, Pan Tade­usz (zwy­cza­je i obyczaje)
 • Ferenc Mol­nar, Chłop­cy z Pla­cu Broni
 • Bole­sław Prus, Kata­ryn­ka
 • Juliusz Sło­wac­ki, W pamięt­ni­ku Zofii Bobrówny
 • Sewe­ry­na Szma­glew­ska, Czar­ne Stopy
 • Wybra­ne mity grec­kie, w tym mit o powsta­niu świa­ta oraz np. mity o: Pro­me­te­uszu, Syzy­fie, Deme­ter i Korze, Deda­lu i Ika­rze, Hera­kle­sie, Edy­pie, Teze­uszu i Ariad­nie, Orfe­uszu i Eurydyce
  Biblia, powsta­nie świa­ta i czło­wie­ka oraz wybra­ne przy­po­wie­ści ewangeliczne
 • Wybra­ne wier­sze Jana Twar­dow­skie­go, Leopol­da Staf­fa, Anny Kamień­skiej, Cze­sła­wa Miło­sza, Tade­usza Różewicza.

Lek­tu­ry uzupełniające:

 • Lewis Car­roll, Ali­cja w Kra­inie Czarów
 • Andrzej Malesz­ka, Magicz­ne drzewo
 • Karol May, Win­ne­tou
 • Mał­go­rza­ta Musie­ro­wicz, wybra­na powieść
 • Edmund Niziur­ski, Spo­sób na Alcybiadesa
 • Bole­sław Prus, Kami­zel­ka
 • Hen­ryk Sien­kie­wicz, Jan­ko Muzykant
 • Mark Twa­in, Przy­go­dy Tom­ka Sawyera
 • Wybór innych tek­stów kultury.

Klasa VI

Lek­tu­ry obowiązkowe:

 • Anto­ni Cze­chow, Kame­le­on, Śmierć urzęd­ni­ka
 • Rafał Kosik, Felix, Net i Nika oraz Gang Nie­wi­dzial­nych Ludzi
 • Igna­cy Kra­sic­ki, wybra­ne bajki
 • Adam Mic­kie­wicz, Pan Tade­usz (polo­wa­nie oraz kon­cert Wojskiego)
 • John Ronald Reu­el Tol­kien, Hob­bit, czy­li tam i z powrotem
 • Hen­ryk Sien­kie­wicz, W pusty­ni i w puszczy
 • Wybra­ne wier­sze Juliu­sza Sło­wac­kie­go, Ada­ma Mic­kie­wi­cza, Zbi­gnie­wa Herberta.

Lek­tu­ry uzupełniające:

 • Alek­san­der Dumas, Trzej musz­kie­te­ro­wie
 • Joseph Rudy­ard Kipling, Księ­ga dżungli
 • Mar­cin Kozioł, Skrzy­nia Wład­cy Piorunów
 • Sta­ni­sław Lem, Cybe­ria­da (frag­men­ty)
 • Kor­nel Maku­szyń­ski – wybra­na powieść
 • Lucy Maud Mont­go­me­ry, Ania z Zie­lo­ne­go Wzgórza
 • Alfred Szklar­ski, wybra­na powieść
 • Kata­rzy­na Zychla, Dziew­czyn­ka tań­czą­ca z wiatrem

Klasa VII

Lek­tu­ry obowiązkowe:

 • Char­les Dic­kens, Opo­wieść wigilijna
 • Alek­san­der Fre­dro, Zemsta
 • Jan Kocha­now­ski, wybór fra­szek, pie­śni i tre­nów, w tym tren I, V, VII, VIII
 • Igna­cy Kra­sic­ki, Żona mod­na
 • Adam Mic­kie­wicz, Redu­ta Ordo­na, Śmierć Puł­kow­ni­ka, Świ­te­zian­ka, II część Dzia­dów, Pan Tade­usz (histo­ria Polski)
 • Hen­ryk Sien­kie­wicz, Quo vadis, Latar­nik
 • Ste­fan Żerom­ski, Siłacz­ka
 • Wybra­ne wier­sze Cypria­na Nor­wi­da, Bole­sła­wa Leśmia­na, Maria­na Hema­ra, Kazi­mie­rza Wie­rzyń­skie­go, Jana Lecho­nia, Jerze­go Lieberta.

Lek­tu­ry uzupełniające:

 • Aga­tha Chri­stie, wybra­na powieść kryminalna
 • Ernest Hemin­gway, Sta­ry czło­wiek i morze
 • Hele­na Kel­ler, Widzieć przez trzy dni
 • Nan­cy H. Kle­in­baum, Sto­wa­rzy­sze­nie Umar­łych Poetów
 • Beata Obe­r­tyń­ska, Z domu nie­wo­li (frag­men­ty)
 • Hen­ryk Sien­kie­wicz, Krzy­ża­cy
 • Mel­chior Wań­ko­wicz, Zie­le na kra­te­rze (frag­men­ty)
 • Wybór innych tek­stów kultury.

Klasa VIII

Lek­tu­ry obowiązkowe:

 • Alek­san­der Kamiń­ski, Kamie­nie na szaniec
 • Adam Mic­kie­wicz, Pan Tade­usz
 • Juliusz Sło­wac­ki, Bal­la­dy­na
 • Anto­ine de Saint – Exu­pe­ry, Mały Ksią­żę
 • Ste­fan Żerom­ski, Syzy­fo­we prace
 • Wybra­ne wier­sze Krzysz­to­fa Kami­la Baczyń­skie­go, Wisła­wy Szym­bor­skiej, Jaro­sła­wa Mar­ka Rym­kie­wi­cza, Sta­ni­sła­wa Barańczaka.

Lek­tu­ry uzupełniające:

 • Bog­dan Bart­ni­kow­ski, Dzie­ciń­stwo w pasiakach
 • Miron Bia­ło­szew­ski, Pamięt­nik z powsta­nia war­szaw­skie­go (frag­men­ty)
 • Suzan­ne Col­lins, Igrzy­ska śmierci
 • Arka­dy Fie­dler, Dywi­zjon 303
 • Jan Paweł II, Pamięć i toż­sa­mość (frag­men­ty)
 • Karo­li­na Lanc­ko­roń­ska, Wspo­mnie­nia wojen­ne 22 IX 1939 – 5 IV 1945 (frag­men­ty)
 • Nela Mała Repor­ter­ka, Nela na kole podbiegunowym
 • E. – E. Schmitt, Oskar i pani Róża
 • Wybór innych utwo­rów tek­stów kul­tu­ry, w tym wier­szy współ­cze­snych poetów i reportaży.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy