Sprawdzasz tag

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Aktualności

Zmniejszone wymagania na egzaminach ósmoklasisty i maturalnym z języka polskiego

Wszel­kie zasa­dy doty­czą­ce egza­mi­nów ósmo­kla­si­sty i matur regu­lo­wa­ne są zwy­cza­jo­wo w pod­sta­wie pro­gra­mo­wej kształ­ce­nia ogól­ne­go. W związ­ku z pan­de­mią, licz­ny­mi restryk­cja­mi oraz ogra­ni­cze­nia­mi naucza­nia zdal­ne­go Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej wyda­ło spe­cjal­ne roz­po­rzą­dze­nie, na mocy któ­re­go w przy­szłym roku wyma­ga­nia wobec uczniów będą zmniej­szo­ne. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Nowa lista lektur dla klas szkoły podstawowej 4 – 8

Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej opu­bli­ko­wa­ło pro­jekt pod­sta­wy pro­gra­mo­wej dla wszyst­kich typów szkół. Likwi­da­cja gim­na­zjów utrzy­ma­na jest w mocy. Dodat­ko­wo opu­bli­ko­wa­no listę lek­tur dla klas IV – VIII. Z jed­nej stro­ny lista nie jest spe­cjal­nie szo­ku­ją­ca i zawie­ra spo­ro tytu­łów, któ­re już na niej gości­ły, z dru­giej nie jest chy­ba do koń­ca prze­my­śla­na, przy­kła­do­wo “Igrzy­ska śmier­ci” Suzan­ne Col­lins poja­wi­ły się jako pro­po­zy­cja dla ósmej kla­sy, a “Cybe­ria­da” Sta­ni­sła­wa Lema – dla szó­stej, mimo iż dru­ga z tych pozy­cji jest zde­cy­do­wa­nie bar­dziej wymagająca.

Poni­żej pre­zen­tu­je­my spis lek­tur: Czy­taj dalej

-->