Aktualności

Zmniejszone wymagania na egzaminach ósmoklasisty i maturalnym z języka polskiego

Wszel­kie zasa­dy doty­czą­ce egza­mi­nów ósmo­kla­si­sty i matur regu­lo­wa­ne są zwy­cza­jo­wo w pod­sta­wie pro­gra­mo­wej kształ­ce­nia ogól­ne­go. W związ­ku z pan­de­mią, licz­ny­mi restryk­cja­mi oraz ogra­ni­cze­nia­mi naucza­nia zdal­ne­go Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej wyda­ło spe­cjal­ne roz­po­rzą­dze­nie, na mocy któ­re­go w przy­szłym roku wyma­ga­nia wobec uczniów będą zmniejszone.

Według doku­men­tu pod­pi­sa­ne­go 16 grud­nia przez Prze­my­sła­wa Czarn­ka matu­rzy­ści w 2021 nie będą pod­cho­dzić do ust­ne­go egza­mi­nu z języ­ka pol­skie­go. Wyjąt­kiem będą te oso­by, któ­rym wynik z czę­ści ust­nej egza­mi­nu był­by potrzeb­ny w postę­po­wa­niu rekru­ta­cyj­nym. Takie same zasa­dy doty­czą matur z języ­ka mniej­szo­ści naro­do­wej oraz języ­ka obce­go nowożytnego.

Zmia­nie ule­gły rów­nież same wyma­ga­nia egza­mi­na­cyj­ne, któ­re spro­wa­dza­ją się do ogra­ni­cze­nia zasob­no­ści mate­ria­łu, któ­re­go opa­no­wa­nie jest nie­zbęd­ne do zda­nia testu. W przy­pad­ku egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty z języ­ka pol­skie­go wykre­ślo­no z listy lek­tur obo­wiąz­ko­wych kil­ka pozy­cji. Ucznio­wie ósmych klas nie muszą w bie­żą­cym roku szkol­nym zawra­cać sobie gło­wy zna­jo­mo­ścią Żony mod­nej Igna­ce­go Kra­sic­kie­go, Syzy­fo­wych prac Ste­fa­na Żerom­skie­go, Arty­sty Sła­wo­mi­ra Mroż­ka, czy Tędy i owę­dy Mel­chio­ra Wańkowicza.

Aktu­al­na lista lek­tur obo­wiąz­ko­wych do egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty pre­zen­tu­je się następująco:

1) Char­les Dic­kens, Opo­wieść wigilijna;
2) Alek­san­der Fre­dro, Zemsta;
3) Jan Kocha­now­ski, wybór fra­szek i tre­nów, w tym tren VII i VIII;
4) Alek­san­der Kamiń­ski, Kamie­nie na szaniec;
5) Adam Mic­kie­wicz, Redu­ta Ordo­na, Śmierć Puł­kow­ni­ka, Świ­te­zian­ka, Dzia­dy część II, Pan Tade­usz (całość);
6) Anto­ine de Saint-Exu­péry, Mały Książę;
7) Hen­ryk Sien­kie­wicz, Quo vadis, Latarnik;
8) Juliusz Sło­wac­ki, Balladyna;
9) wier­sze wybra­nych poetów.

Zmia­ny w wyma­ga­niach w obsza­rze mery­to­rycz­nym tyczą się rów­nież innych przed­mio­tów. Według infor­ma­cji udo­stęp­nio­nych przez Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej nowy zestaw wyma­gań został skon­stru­owa­ny z pomo­cą kon­sul­ta­cji publicz­nych. Do mini­ster­stwa napły­nę­ło pra­wie 2,5 tysią­ca opi­nii od nauczy­cie­li, uczniów, jed­no­stek nauko­wych i stowarzyszeń.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje doty­czą­ce zmian w wyma­ga­niach egza­mi­na­cyj­nych oraz treść same­go roz­po­rzą­dze­nia dostęp­ne są na stro­nie Mini­ster­stwa Edu­ka­cji Narodowej:
https://www.gov.pl/web/edukacja/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy