Sprawdzasz tag

nauka

Aktualności

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna powołała się na książkę, która… nie istnieje. Nie uznała odwołania ucznia

Matu­rzy­sta piszą­cy o kon­wen­cji fan­ta­stycz­nej w utwo­rze lite­rac­kim powo­łał się na „Ilia­dę” Home­ra. Otrzy­mał 12 na 35 punk­tów i posta­no­wił odwo­łać się od oce­ny. OKE odrzu­ci­ła jego odwo­ła­nie, a w uza­sad­nie­niu poda­ła cytat z nie­ist­nie­ją­ce­go opra­co­wa­nia. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Zmniejszone wymagania na egzaminach ósmoklasisty i maturalnym z języka polskiego

Wszel­kie zasa­dy doty­czą­ce egza­mi­nów ósmo­kla­si­sty i matur regu­lo­wa­ne są zwy­cza­jo­wo w pod­sta­wie pro­gra­mo­wej kształ­ce­nia ogól­ne­go. W związ­ku z pan­de­mią, licz­ny­mi restryk­cja­mi oraz ogra­ni­cze­nia­mi naucza­nia zdal­ne­go Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej wyda­ło spe­cjal­ne roz­po­rzą­dze­nie, na mocy któ­re­go w przy­szłym roku wyma­ga­nia wobec uczniów będą zmniej­szo­ne. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Obserwatorium Językowe UW zaprasza do współtworzenia nowego słownika neologizmów

Funk­cjo­nu­ją­ce przy Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim Obser­wa­to­rium Języ­ko­we to pro­jekt zaj­mu­ją­cy się bada­niem i opi­sy­wa­niem naj­now­sze­go słow­nic­twa pol­skie­go. Jego głów­nym celem jest roz­wi­ja­nie i aktu­ali­zo­wa­nie inter­ne­to­we­go słow­ni­ka reje­stru­ją­ce­go neo­lo­gi­zmy w pol­sz­czyź­nie. Jest to oczy­wi­ście zada­nie nie­zwy­kle trud­ne i bar­dzo cza­so­chłon­ne, ponie­waż prze­cież nowe wyra­zy w języ­ku poja­wia­ją się nie­mal codzien­nie. Dla­te­go wła­śnie zespół Obser­wa­to­rium Języ­ko­we­go zachę­ca inter­nau­tów to wspo­mo­że­nia budo­wa­nia naj­więk­szej bazy neo­lo­gi­zmów. Czy­taj dalej

-->
Felieton

Lemowe neologizmy

Lem był geniu­szem i każ­dą oraz każ­de­go, kto temu zaprze­czy, skłon­na będę zapro­sić do poga­węd­ki na nie­ubi­tej zie­mi. Ile­kroć myślę bowiem o tym, co nam po Lemie pozo­sta­ło, ude­rza mnie to, jak rzad­ko się zda­rza, by ewo­lu­cja dopro­wa­dzi­ła do osa­dze­nia tak licz­nych talen­tów w jed­nym cie­le. Z pew­no­ścią jest bowiem wie­lu znaw­ców fizy­ki, mają­cych mgli­ste poję­cie o lite­ra­tu­rze; wie­lu zna­ko­mi­tych leka­rzy, nie­wie­le robią­cych sobie z filo­zo­fii oraz wie­le lite­rac­kich talen­tów, któ­re mimo wspa­nia­łe­go warsz­ta­tu, mało mają do prze­ka­za­nia. U Lema, pod jed­ną zale­d­wie czasz­ką, mie­ści­ło się tyle bar­dzo róż­nej wie­dzy i talen­tów tech­nicz­nych, medycz­nych, filo­zo­ficz­nych i lite­rac­kich, że aż dech zapie­ra. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

W Hanoi stanęła dziecięca biblioteka połączona z farmą akwaponiczną

W sto­li­cy Wiet­na­mu zbu­do­wa­na zosta­ła nie­zwy­kła struk­tu­ra. Drew­nia­na rama, po któ­rej co spraw­niej­si z łatwo­ścią mogą się wspi­nać zwień­czo­na jest szkla­nym dachem z pane­la­mi sło­necz­ny­mi zasi­la­ją­cy­mi akwa­po­ni­kę wytwo­rzo­ne­go sztucz­nie śro­do­wi­ska. Cały sys­tem ma nie tyl­ko słu­żyć dzie­ciom za plac zabaw, ale rów­nież za pla­ców­kę edu­ka­cyj­ną, któ­rej istot­ną czę­ścią jest biblio­tecz­ka z lite­ra­tu­rą dla naj­młod­szych. Far­ma akwa­po­nicz­na powsta­ła według pro­jek­tu Far­ming Archi­tects. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ciekawostki

Czytanie książek karą za wandalizm o podłożu rasistowskim

Kary za róż­ne­go rodza­ju prze­stęp­stwa zwy­kle są z góry usta­lo­ne i naj­czę­ściej obej­mu­ją odsiad­kę w wię­zie­niu, pra­ce spo­łecz­ne czy grzyw­ny. Wciąż jed­nak orga­ny wymia­ru spra­wie­dli­wo­ści zasta­na­wia­ją się, w jaki spo­sób karać, żeby edu­ko­wać i sku­tecz­niej zapo­bie­gać podob­nym prze­wi­nie­niom w przy­szło­ści. Zwłasz­cza ma to zasto­so­wa­nie w przy­pad­ku mło­dych ludzi, któ­rych spo­sób myśle­nia da się jesz­cze ukształ­to­wać. Dla przy­kła­du pro­ku­ra­tor Ale­jan­dra Rueda w spra­wie nasto­let­nich wan­da­lów wnio­sko­wa­ła o karę pole­ga­ją­cą na czy­ta­niu ksią­żek zgłę­bia­ją­cych tema­ty­kę rasi­zmu i hitle­row­skie­go nazi­zmu. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Wymarzona uczelnia dla prawdziwych fanów fantastyki

Cza­sa­mi jest tak, że się nie wie, co by się chcia­ło robić w przy­szło­ści. Zwłasz­cza mło­dzi ludzie sto­ją nie­rzad­ko przed trud­ną decy­zją wybra­nia na przy­kład odpo­wied­nich stu­diów. A jesz­cze gorzej jest, kie­dy ma się pew­ność co do pre­fe­ro­wa­nej ścież­ki edu­ka­cyj­nej, ale nie­ste­ty żad­na uczel­nia nie ma takie­go aku­rat fakul­te­tu. Bo co jeśli ktoś wyma­rzył­by sobie zostać dyplo­mo­wa­nym histo­ry­kiem Śród­zie­mia, reli­gio­znaw­cą spe­cja­li­zu­ją­cym się w mito­lo­gii Cthul­hu lub astro­fi­zy­kiem kosmo­sów z powie­ści scien­ce-fic­tion? Odpo­wie­dzią może być Uni­wer­sy­tet Signum. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Wszechświat w twojej dłoni – Christophe Galfard

Wszech­świat w two­jej dło­ni” to książ­ka popu­lar­no­nau­ko­wa, na kar­tach któ­rej autor pró­bu­je w jak naj­prost­szy spo­sób prze­ka­zać trud­ną nauko­wą wie­dzę. Fizy­ka i astro­no­mia w wyda­niu Gal­far­da sta­ją się dostęp­ne dla każ­de­go, kto jest cie­ka­wy świa­ta (i wszech­świa­ta) oraz chce zro­zu­mieć wszyst­ko, co go na co dzień otacza.

Autor książ­ki jest absol­wen­tem uni­wer­sy­te­tu w Cam­brid­ge, gdzie zdo­był tytuł dok­to­ra fizy­ki teo­re­tycz­nej. Jako stu­dent uczył się od same­go Ste­phe­na Haw­kin­ga, z któ­rym przez oko­ło sześć lat pra­co­wał nad zagad­nie­nia­mi czar­nych dziur i począt­ków wszech­świa­ta. W swo­jej książ­ce nie przed­sta­wia całej wie­dzy, jaką ludz­kość kie­dy­kol­wiek posia­dła o poru­sza­nych przez nie­go tema­tach, ale pre­zen­tu­je czy­tel­ni­ko­wi taki obraz wszech­świa­ta, jaki naukow­cy mają obec­nie. Gal­fard naj­pierw w nie­zwy­kle pla­stycz­ny spo­sób uka­zu­je kosmos, a następ­nie nada­je sens temu, co przed chwi­lą nakre­ślił przed odbior­cą. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Będąc smutnym wyniesiesz więcej z lektury

Masz gor­szy dzień, przy­tra­fi­ło ci się coś przy­kre­go, zale­wa cię fala smut­ku? Łap za pod­ręcz­ni­ki i ucz się. Albo idź poczy­tać książ­kę. Naj­wy­raź­niej smu­tek poma­ga sku­pić się na deta­lach i lepiej rozu­mieć czy­ta­ny tekst. Tak przy­naj­mniej wyni­ka z badań opu­bli­ko­wa­nych w paź­dzier­ni­ku 2017 roku w cza­so­pi­śmie „Disco­ur­se Pro­ces­ses”. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Ciekawy eksperyment z książkami

Na począt­ku mar­ca księ­gar­nia Logan­ber­ry Books w Cle­ve­land zro­bi­ła cie­ka­wy eks­pe­ry­ment. Poodw­ra­ca­ła wszyst­kie książ­ki, napi­sa­ne przez męż­czyzn brze­ga­mi do tyłu, aby poka­zać, jak bar­dzo męska twór­czość domi­nu­je w świe­cie ksią­żek. Eks­pe­ry­ment oka­zał się szo­ku­ją­cy, jak mówi­ła wła­ści­ciel­ka księ­gar­ni, któ­ra pro­wa­dzi ją od 30 lat. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Ta książka zaspokoi Twoje pragnienie

Mimo tego iż żyje­my w XXI wie­ku, wciąż na całym świe­cie powo­dem śmier­ci wie­lu ludzi jest brak dostę­pu do wody pit­nej. Orga­ni­za­cja “Water is Life” posta­no­wi­ła opra­co­wać nie­zwy­kłą książ­kę – zawie­ra ona nie tyl­ko infor­ma­cje ostrze­gaw­cze, ale przede wszyst­kim sama jest nie­zwy­kle sku­tecz­nym filtrem.

Czy­taj dalej

-->