Ciekawostki

Wymarzona uczelnia dla prawdziwych fanów fantastyki

Cza­sa­mi jest tak, że się nie wie, co by się chcia­ło robić w przy­szło­ści. Zwłasz­cza mło­dzi ludzie sto­ją nie­rzad­ko przed trud­ną decy­zją wybra­nia na przy­kład odpo­wied­nich stu­diów. A jesz­cze gorzej jest, kie­dy ma się pew­ność co do pre­fe­ro­wa­nej ścież­ki edu­ka­cyj­nej, ale nie­ste­ty żad­na uczel­nia nie ma takie­go aku­rat fakul­te­tu. Bo co jeśli ktoś wyma­rzył­by sobie zostać dyplo­mo­wa­nym histo­ry­kiem Śród­zie­mia, reli­gio­znaw­cą spe­cja­li­zu­ją­cym się w mito­lo­gii Cthul­hu lub astro­fi­zy­kiem kosmo­sów z powie­ści scien­ce-fic­tion? Odpo­wie­dzią może być Uni­wer­sy­tet Signum.

Uczel­nia zosta­ła zało­żo­na w 2012 roku przez Coreya Olse­na, pro­fe­so­ra lite­ra­tu­ry spe­cja­li­zu­ją­ce­go się w twór­czo­ści J.R.R. Tol­kie­na, Geof­freya Chau­ce­ra, Sir Tho­ma­sa Malory’ego oraz legen­dach artu­riań­skich. Uni­wer­sy­tet Signum ofe­ru­je swo­im stu­den­tom licz­ne kur­sy zwią­za­ne z sze­ro­ko poję­tą fan­ta­sty­ką. Zain­te­re­so­wa­ni mogą uczyć się na przy­kład o histo­rii Hob­bi­ta, pozna­wać niu­an­se twór­czo­ści Tol­kie­na, nurzać się w dys­to­pij­nych rze­czy­wi­sto­ściach, oce­niać wpływ H.P. Love­cra­fta na popkul­tu­rę. Są oczy­wi­ście rów­nież bar­dziej tra­dy­cyj­ne kla­sy, jak łaci­na, lite­ra­tu­ra śre­dnio­wiecz­na, filo­lo­gia ger­mań­ska, itp. Uczel­nia orga­ni­zu­je tak­że kur­sy kre­atyw­ne­go pisania.

Uni­wer­sy­tet Signum opie­ra się na naucza­niu onli­ne. Część kur­sów pro­wa­dzo­na jest w na żywo, co daje stu­den­tom moż­li­wość inte­rak­cji, zupeł­nie jak­by uczest­ni­czy­li w tra­dy­cyj­nych zaję­ciach. Poza słu­cha­niem wykła­dów, ucznio­wie są zobo­wią­za­ni do pisa­nia pra­ca zali­cze­nio­wych. Zosta­nie stu­den­tem uni­wer­sy­te­tu oczy­wi­ście wią­że się z wno­sze­niem odpo­wied­nich opłat. Moż­na pła­cić za cały pro­gram magi­ster­ski, poszcze­gól­ne cer­ty­fi­ka­ty lub za poje­dyn­cze kursy.

Uni­wer­sy­tet zosta­ła już zali­czo­ny w poczet uczel­ni wyż­szych sta­nu New Hamp­shi­re i był to pierw­szy krok do sta­nia się peł­no­praw­ną pla­ców­ką edu­ka­cyj­ną. W tym momen­cie Corey Olsen cze­ka na roz­pa­trze­nie wnio­sku zło­żo­ne­go w legi­sla­tu­rze, któ­ry umoż­li­wi Uni­wer­sy­te­to­wi Signum nada­wa­nie tytu­łów magistra.

Teraz, korzy­sta­jąc z for­ma­tu onli­ne, stu­den­ci z całe­go świa­ta zain­te­re­so­wa­ni lite­ra­tu­rą scien­ce-fic­tion i fan­ta­sy nie będą musie­li podró­żo­wać do odle­głej galak­ty­ki, aby wziąć udział w kur­sach, powie­dział Frank Edel­blut, komi­sarz do spraw edu­ka­cji sta­nu New Hampshire.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy