Aktualności Ciekawostki

Twardoch i Orbitowski tworzą improwizowaną powieść w odcinkach

W pierw­szej poło­wie XIX wie­ku ogrom­ną popu­lar­ność zyska­ły powie­ści publi­ko­wa­ne frag­men­ta­mi w gaze­tach lub nada­wa­ne w odcin­kach w radiu. Dziś jest to zde­cy­do­wa­nie relikt prze­szło­ści, zupeł­nie nie­prak­ty­ko­wa­na for­ma wydaw­ni­cza. Pisa­niem powie­ści w odcin­kach zaj­mu­ją się co naj­wy­żej aspi­ru­ją­cy do mia­na pisa­rzy, dzie­lą­cy się ze świa­tem prób­ka­mi tek­stów na swo­ich blo­gach. A przy­naj­mniej tak wyglą­da­ła sytu­acja sprzed pan­de­mii COVID-19. Zda­je się, że powieść w odcin­kach wra­ca do łask.

19 mar­ca na pro­fi­lach Face­bo­oko­wych Łuka­sza Orbi­tow­skie­go i Szcze­pa­na Twar­do­cha poja­wi­ły się wpi­sy infor­mu­ją­ce o ich wspól­nym pro­jek­cie. Bar­dzo popu­lar­ni i czę­sto nagra­dza­ni pisa­rze posta­no­wi­li wspól­ny­mi siła­mi stwo­rzyć impro­wi­zo­wa­ną powieść w odcin­kach. Pomysł jest taki, że pano­wie będą pisać na zmia­nę po frag­men­cie tek­stu bez wcze­śniej­sze­go kon­sul­to­wa­nia się z współ­au­to­rem, by zasko­czyć nie tyl­ko czy­tel­ni­ków, ale i swo­je­go pisar­skie­go kom­pa­na. Na potrze­by akcji Orbi­tow­ski z Twar­do­chem wymy­śli­li postać detek­ty­wa Zdzi­sła­wa Zaraz­ka bory­ka­ją­ce­go się z licz­ny­mi pro­ble­ma­mi zwią­za­ny­mi z pro­wa­dze­niem biu­ra i spraw, w któ­re się zaan­ga­żo­wał. Histo­ria ma być kome­dią pisa­ną, żeby wszyst­kim nam „roz­ja­śnić te smut­ne dni”.

Z pery­pe­tia­mi Zdzi­sła­wa Zaraz­ka może­cie zapo­znać się za pośred­nic­twem dedy­ko­wa­nej stro­ny inter­ne­to­wej: http://nazarazezarazek.pl/. Auto­rzy nie pobie­ra­ją żad­nych opłat, dostęp do ich opo­wie­ści jest cał­ko­wi­cie bez­płat­ny. Ape­lu­ją jed­nak do tych, któ­rym histo­ria się spodo­ba i chcie­li­by w jakiś spo­sób swo­ją wdzięcz­ność wyra­zić o wspie­ra­nie nawet sym­bo­licz­ny­mi suma­mi pie­nię­dzy zbió­rek cha­ry­ta­tyw­nych orga­ni­zo­wa­nych celem wspar­cia wal­ki z pan­de­mią koronawirusa.

Orbi­tow­ski i Twar­doch nie są jedy­ny­mi, a nawet nie pierw­szy­mi pisa­rza­mi, któ­rzy posta­no­wi­li swój talent spo­żyt­ko­wać w taki wła­śnie spo­sób by przy­słu­żyć się spo­łe­czeń­stwu w dobie kry­zy­su. 14 mar­ca Jakub Ćwiek zaczął two­rzyć swo­ją powieść w odcin­kach, któ­rej kolej­ne frag­men­ty publi­ku­je codzien­nie na pro­fi­lu autor­skim na Face­bo­oku:https://www.facebook.com/JakubCwiekOfficial/.

Fabu­ła opo­wia­da o dwóch typach szu­ka­ją­cych łatwe­go zarob­ku. Kie­ru­jąc się infor­ma­cja­mi o ludziach skłon­nych pła­cić nie­wy­sło­wio­ne góry pie­nię­dzy za rzad­kie dobra kul­tu­ry, posta­na­wia­ją zdo­być legen­dar­ny nie­mal tekst popu­lar­ne­go autora.

Szó­sty odci­nek i link do poprzed­nich pię­ciu w zbior­czej not­ce znaj­dzie­cie w tym poście:

Jakub Ćwiek ofi­cjal­nie przy­zna­je, że dzie­le­nie się ze spo­łecz­no­ścią histo­rią w odcin­kach nie jest jego wła­snym pomy­słem. Ten zaczerp­nął od swo­je­go kole­gi po pió­rze, Woj­cie­cha Chmielarza.

Woj­ciech Chmie­larz szla­chet­ny eks­pe­ry­ment twór­czy zapo­cząt­ko­wał jako pierw­szy w Pol­sce. 13 mar­ca na jego Face­bo­oku poja­wi­ła się infor­ma­cja, w któ­rej wyja­śnił, o co mu cho­dzi i co chce przez to osią­gnąć, po czym zamie­ścił pierw­szą część swo­jej opo­wie­ści. Autor popu­lar­nych kry­mi­na­łów posta­wił na: „pro­stą sen­sa­cję. Wester­no­wą. O face­cie, któ­rzy przy­jeż­dża do mia­stecz­ka, zabi­ja wszyst­kich złych i wyjeżdża”.

Ostat­ni post na pro­fi­lu Face­bo­oko­wym Chmie­la­rza zawie­ra siód­my odci­nek histo­rii. Znaj­dzie­cie tam też lin­ki do sze­ściu poprzednich:

W tak zwa­nym mię­dzy­cza­sie do pro­jek­tu dołą­czył Grze­gorz Kali­now­ski ze swo­ją Kwa­ran­tan­ną w odcin­kach. Na chwi­lę obec­ną mamy dostęp do pię­ciu części:

War­to pamię­tać, że wszyst­kie te tek­sty łączy pew­na spon­ta­nicz­ność. Auto­rzy zwra­ca­ją uwa­gę, że piszą bez uprzed­nie­go przy­go­to­wa­nia, z pomi­nię­ciem pogłę­bio­nych badań tema­tu, odcin­ki zaś publi­ko­wa­ne są bez pro­fe­sjo­nal­nej redak­cji, w sta­nie nie­ja­ko suro­wym. Te histo­rie nie mają być dro­gą do nagród lite­rac­kich, ich zada­niem jest przede wszyst­kim dostar­cze­nie roz­ryw­ki czy­tel­ni­kom zmu­szo­nym przez zaist­nia­łą sytu­ację pozo­sta­wać w domu.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy