Aktualności Ekranizacje

Oficjalny zwiastun animowanego serialu na podstawie komiksów o Kajku i Kokoszu

Pre­mie­ra ani­mo­wa­ne­go seria­lu oży­wia­ją­ce­go kul­to­wych boha­te­rów komik­sów Janu­sza Chri­sty, Kaj­ko i Kokosz, zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi. Jesz­cze w tym mie­sią­cu obej­rzeć będzie­my mogli pierw­sze odcin­ki. Net­flix opu­bli­ko­wał ofi­cjal­ny zwia­stun pro­duk­cji. Przy oka­zji zapre­zen­to­wa­ni zosta­li akto­rzy, któ­rych gło­sy usły­szy­my wkrót­ce w dłu­go wycze­ki­wa­nej animacji.

Seria­lo­wy Kaj­ko i Kokosz liczył będzie 26 odcin­ków, każ­dy z nich potrwa oko­ło trzy­dzie­stu minut. Net­flix posta­no­wił pro­duk­cję podzie­lić na trzy czę­ści. Pierw­sza, skła­da­ją­ca się z pię­ciu odcin­ków, poja­wi się na plat­for­mie Net­flik­sa 28 lute­go. Pozo­sta­łe dwie będzie­my mogli obej­rzeć odpo­wied­nio w dru­giej poło­wie 2021 i w 2022.

W roli Kaj­ka usły­szy­my Artu­ra Pont­ka, w Koko­sza wcie­li się nato­miast Michał Pie­la. Pozo­sta­łym posta­ciom gło­sów uży­czą mię­dzy inny­mi: Jaro­sław Bobe­rek (Mir­mił), Grze­gorz Paw­lak (Hege­mon), Anna Apo­sto­la­kis (Luba­wa), Eryk Lubos (Rodrus), Maciej Kosma­la (Miluś) czy Aga­ta Kule­sza (Jaga).

W pro­duk­cjach ani­mo­wa­nych obsa­da ma wyłącz­nie jed­no narzę­dzie eks­pre­sji czy­li głos. Z jed­nej stro­ny akto­rzy dzię­ki nie­mu nada­ją posta­ciom głę­bi i cha­rak­te­ru. Z dru­giej ode­gra­nie roli bez uży­cia innych środ­ków wyra­zu jest dla akto­rów wiel­ką sztu­ką i wyzwa­niem. Dla­te­go też więk­szość akto­rów, któ­rych zapro­si­li­śmy do współ­pra­cy ma doświad­cze­nie w dub­bin­gu. Ponie­waż jed­nak chcie­li­śmy zasko­czyć widzów, gło­sa­mi naszych boha­te­rów prze­mó­wią tak­że m.in. Krzysz­tof Zalew­ski i Abe­lard Giza, powie­dzia­ła Ewe­li­na Gor­dzie­juk, show­ru­ner­ka serialu.

Krzysz­tof Zalew­ski wcie­li się w Wita, Abe­rald Giza zagra Ofermę.

Zwia­stun seria­lu ani­mo­wa­ne­go dostęp­ny jest pod tym linkiem:

Kaj­ko i Kokosz to nowy serial ani­mo­wa­ny stwo­rzo­ny na pod­sta­wie kul­to­wych komik­sów autor­stwa Janu­sza Chri­sty. Głów­ny­mi boha­te­ra­mi serii są sło­wiań­scy wojo­wie – Kaj­ko i Kokosz. Przy­ja­cie­le na co dzień słu­żą kasz­te­la­no­wi Mir­mi­ło­wi, bro­niąc zamiesz­ka­łej przez nich osa­dy przed wszel­ki­mi nie­bez­pie­czeń­stwa­mi. A tych nigdy nie bra­ku­je, opi­su­je serial Netflix.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy