Aktualności

Selfpublishing w nowej odsłonie! Empik z ofertą dla niezależnych autorek i autorów

Tak sze­ro­kiej moż­li­wo­ści dys­try­bu­cji dla osób decy­du­ją­cych się na nie­za­leż­ną dro­gę wydaw­ni­czą jesz­cze nie było! Teraz wir­tu­al­ne pół­ki Empik.com i apli­ka­cji Empik Go sta­nę­ły przed nimi otworem.

Nowa usłu­ga Gru­py Empik wystar­to­wa­ła 11 maja. Empik Sel­fpu­bli­shing to plat­for­ma skie­ro­wa­na do osób, któ­re chcą dotrzeć ze swo­ją twór­czo­ścią do milio­nów czy­tel­ni­czek i czy­tel­ni­ków, zacho­wu­jąc nie­za­leż­ność od wydaw­nictw. Plat­for­ma umoż­li­wia samo­dziel­ne wyda­nie powie­ści, porad­ni­ka, pra­cy nauko­wej czy komik­su, a następ­nie sze­ro­ką i bez­po­śred­nią dys­try­bu­cję za pośred­nic­twem witry­ny Empik.com oraz apli­ka­cji Empik Go. Żad­na plat­for­ma sel­fpu­bli­shin­go­wa w Pol­sce nie zapew­nia­ła wcze­śniej takich możliwości.

Empik Sel­fpu­bli­shing umoż­li­wia wyda­nie nie tyl­ko ebo­oków, ale tak­że audio­bo­oków i ksią­żek papie­ro­wych – w mode­lu dru­ku na życze­nie. W przy­szło­ści tytu­ły o naj­więk­szym poten­cja­le będą tra­fiać też do salo­nów sie­ci Empik. Wśród usług dodat­ko­wych ofe­ro­wa­nych na plat­for­mie znaj­du­ją się m.in. korek­ta, redak­cja, pro­jekt okład­ki czy wła­śnie nagra­nie audiobooka.

Empik Sel­fpu­bli­shing sta­wia tak­że na edu­ka­cję – na plat­for­mie moż­na zna­leźć mate­ria­ły eks­perc­kie, w tym m.in. dar­mo­wy ebo­ok „Napisz, skreśl, napisz ponow­nie” autor­stwa Macie­ja Mar­ci­sza, któ­ry wraz z auto­ra­mi best­sel­le­rów, taki­mi jak Woj­ciech Chmie­larz, Kata­rzy­na Bere­ni­ka Misz­czuk czy Nata­lia Szo­stak poszu­ku­je odpo­wie­dzi na klu­czo­we pyta­nia, naj­czę­ściej nur­tu­ją­ce mło­dych twór­ców. Mate­ria­ły edu­ka­cyj­ne oraz dodat­ko­we usłu­gi mają umoż­li­wić twór­czy­niom i twór­com pra­cę nad wyda­niem książ­ki, pomóc w uni­ka­niu błę­dów wydaw­ni­czych i pozy­tyw­nie wpły­nąć na jej jakość.

Gru­pa Empik zde­cy­do­wa­ła się na roz­wój w tym kie­run­ku ze wzglę­du na nasi­la­ją­cy się na całym świe­cie trend selfpublishingu.

Sel­fpu­bli­shing to wyda­nie książ­ki z pomi­nię­ciem wydaw­nic­twa – autor­ka lub autor podej­mu­je wszyst­kie decy­zje samo­dziel­nie, pono­si całe ryzy­ko, ale jed­no­cze­śnie w razie suk­ce­su – osią­ga więk­szy zysk. Sel­fpu­bli­shing może być też roz­wią­za­niem dla publi­ka­cji niszo­wych czy form eks­pe­ry­men­tal­nych, do któ­rych trud­no było­by prze­ko­nać wydawców.

Tyl­ko w cią­gu ostat­nich pię­ciu lat licz­ba tytu­łów wyda­nych samo­dziel­nie przez auto­rów wzro­sła na świe­cie trzy­cy­fro­wo. Empik jako jeden z wio­dą­cych gra­czy pol­skie­go ryn­ku książ­ki bacz­nie obser­wo­wał ten trend, a doświad­cze­nie i zna­jo­mość seg­men­tów książ­ki tra­dy­cyj­nej i cyfro­wej pozwo­li­ły fir­mie ziden­ty­fi­ko­wać rosną­cą niszę.

Wraz z roz­wo­jem plat­for­my będzie­my suk­ce­syw­nie posze­rzać kata­log usług dodat­ko­wych. Doce­lo­wo Empik Sel­fpu­bli­shing będzie ofe­ro­wał nie tyl­ko dys­try­bu­cję tre­ści, ale dostar­czy tak­że twór­com przy­dat­ne narzę­dzia pra­cy, dzię­ki któ­rym auto­rzy w jed­nym miej­scu będą mogli stwo­rzyć książ­kę od A do Z. Od kon­cep­tu i pisa­nia, redak­cji i korek­ty, przez publi­ko­wa­nie w wie­lu for­ma­tach, aż po pro­mo­cję i ana­li­ty­kę sprze­da­ży, a dla ebo­oków i audio­bo­oków nawet pro­fil i zacho­wa­nia czy­tel­ni­ków – infor­mu­je Kuba Piotr­ko­wicz, zaj­mu­ją­cy sta­no­wi­sko head of Empik Go.

Choć Empik Sel­fpu­bli­shing to nowa usłu­ga, to Gru­pa Empik już wcze­śniej wspie­ra­ła nie­za­leż­ne autor­ki i nie­za­leż­nych auto­rów, m.in. orga­ni­zu­jąc kon­kur­sy takie jak Empik Go STORY czy Empik Go SHORT. Licz­ba zgło­szeń rosła z każ­dą edy­cją, poka­zu­jąc, że w Pol­sce nie bra­ku­je osób, któ­re chcą pisać, ale jak dotąd nie zna­la­zły swo­je­go miej­sca na ryn­ku wydawniczym.

Plat­for­ma Empik Sel­fpu­bli­shing otwie­ra twór­czy­niom i twór­com drzwi do milio­na odbior­czyń i odbior­ców w Pol­sce – Empik.com mie­sięcz­nie jest odwie­dza­ny przez nawet 10 milio­nów klien­tek i klien­tów (wynik badań Gemius/Mediapanel, gru­dzień 2022), a z apli­ka­cji Empik Go korzy­sta nie­mal 350 tysię­cy osób miesięcznie.

Autor­ki i auto­rzy decy­du­ją­cy się sko­rzy­stać z tej for­my wyda­nia zacho­wa­ją cał­ko­wi­tą swo­bo­dę w kwe­stiach takich jak wygląd okład­ki, for­ma, treść czy data wyda­nia. Zacho­wa­ją przy tym peł­nię praw do swo­jej twór­czo­ści. Rolą plat­for­my jest zapew­nie­nie tech­no­lo­gicz­ne­go wspar­cia oraz dostę­pu do sze­ro­kiej dys­try­bu­cji, w przy­szło­ści poja­wi się tak­że opcja wspar­cia w posta­ci dodat­ko­wej promocji.

Choć Gru­pa Empik już dziś znaj­du­je się w gro­nie lide­rów sprze­da­ży wie­lo­ka­na­ło­wej i wio­dą­cych mul­ti­ka­te­go­ryj­nych plat­form e‑commerce w Pol­sce, to od 75 lat naj­waż­niej­szą czę­ścią misji mar­ki pozo­sta­je książ­ka. Umoż­li­wie­nie wyda­nia wła­snej twór­czo­ści kolej­nym oso­bom wpi­su­je się więc natu­ral­nie w roz­wój Grupy.

Amba­sa­do­rem nowej usłu­gi został Maciej Mak­se­lon – nauczy­ciel aka­de­mic­ki i zawo­do­wy redak­tor, któ­ry na co dzień roz­wie­wa języ­ko­we wąt­pli­wo­ści inter­nau­tów. W dedy­ko­wa­nej sek­cji na stro­nie usłu­gi, poja­wi się jego autor­ska seria arty­ku­łów z pora­da­mi dla wszyst­kich, któ­rzy piszą, nie­za­leż­nie od sta­żu. Wię­cej infor­ma­cji znaj­dzie­cie na stro­nie https://www.selfpublishing.empik.com/

Infor­ma­cja prasowa

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy